آفــــــریـــــنـــــش ای خدای مهربانم! آفرینش را از تو آموختم. یاریم فرما تا بتوانم با آفرینش جمله هایی تازه و کارهایی بدیع موجب خوشنودی و تقرّب به تو گردم. http://afareenesh.mihanblog.com 2017-09-22T19:12:05+01:00 text/html 2017-09-09T08:54:38+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول عید بزرگ غدیر http://afareenesh.mihanblog.com/post/892 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/59000881384282052976.gif" alt="Image result for ‫تصاویر متحرک عید غدیر‬‎" style="margin-top: 0px;" width="393" height="393"></div> text/html 2017-09-01T01:13:15+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول عید قربان مبارک http://afareenesh.mihanblog.com/post/891 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s1.picofile.com/file/7971187953/aksgif_ir_eiydeh_ghorban_0_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_06.gif" style="margin-top: 44px;" alt="Related image" width="400" height="306"></div> text/html 2017-08-31T01:11:57+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول عرفه http://afareenesh.mihanblog.com/post/890 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s5.picofile.com/file/8144012218/aksgif_ir_arafeh_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_51.gif" style="margin-top: 57px;" alt="Related image" width="400" height="280"></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s1.picofile.com/file/7971161070/aksgif_ir_arafeh_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_3_49.gif" alt="Image result for ‫عکس متحرک از روز عرفه‬‎" style="margin-top: 27px;" width="377" height="339"></div> text/html 2017-08-28T06:16:59+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول شهادت امام محمّد باقر(ع) http://afareenesh.mihanblog.com/post/889 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s4.picofile.com/file/7759641498/aksgif_ir_1522.gif" style="margin-top: 103px;" alt="Image result for ‫عکس متحرک شهادت امام محمد باقر‬‎" width="407" height="153"></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s4.picofile.com/file/7759639351/babol2011_10.gif" style="margin-top: 56px;" alt="Image result for ‫عکس متحرک شهادت امام محمد باقر‬‎" width="425" height="281"></div> text/html 2017-08-25T23:19:29+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول نکته هایی درباره پوشه کار http://afareenesh.mihanblog.com/post/888 <p align="center"><font size="3" color="#CC0000">نکته هایی درباره پوشه کار</font></p> <p>&nbsp;دانش آموز</p> <p>• یک ابزار مهم ارزش یابی-توصیفی است.(شاه ابزار)</p> <p>• هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی شامل می شود.</p> <p>• درک عمیق یادگیرنده رانشان می دهد.</p> <p>• امکان تولید دانش یابهبودآن (نوآوری و خلاقیت)رامهیامی کند.</p> <p>• فرایندرشدوپیشرفت دانش آموزرابه خوبی نشان می دهد.</p> <p>• پوشه کاربین آموخته های قبلی و جدید دانش آموز ارتباط برقرارمی کند.</p> <p>• پوشه کار کمک می کندتافرداشکالات واشتباهات خویش رااصلاح کند.</p> <p>• باپوشه کاردانش آموز میزان توانایی و دانش خود را مستند می سازد.</p> <p>• بابررسی پوشه کاردانش آموزبه استعدادهای خویش پی می برد.</p> <p>• بامدیریت وتکمیل پوشه کارمسئولیت پذیری راعملا تمرین می کند.</p> <p>• بابررسی پوشه کارورفع اشکالات و...به مهارت ارزشیابی(خودسنجی ،همسال سنجی و...)می رسد.</p> <p>• به دانش آموز یاد می دهد که بهتر ببیند،دقیق تر باشد،و بهتر فکر کند .</p> <p>• یادگیری را برای دانش آموز ساده و سهل می سازد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>معلم</p> <p>• به استعداددانش آموزان واقف می شود.</p> <p>• باایجاد فرصت مناسب برای آفرینندگی و زایش تفکرات جدید در فراگیران،یادگیری مشارکتی را در آنها تقویت نماید.</p> <p>• از طریق پوشه کار،به هویت فردی دانش آموزتوجه می نماید.</p> <p>• در دانش آموزان حس اعتماد به نفس و خود باوری را شکوفا می سازد.</p> <p>• به نقاط قوت وضعف دانش آموزان پی می برد.</p> <p>• تفاوت های فردی دانش آموزان را عینیت می بخشد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اولیا</p> <p>• در جریان فرایند آموزش فرزندشان قرار می گیرند.</p> <p>• به نقاط قوت وضعف فرزندشان پی می برند.</p> <p>• نقش مثبت،سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی فرزندشان ایفامی کنند.&nbsp;</p> <p>• اولیاسنجی ازمزایای پوشه کاراست که اولیارادرفرایندیاددهی – یادگیری فرزندش سهیم ومسئولیت پذیرمی کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بایدها ونبایدهای پوشه کار</p> <p>• پوشه کارنبایدمانع یادگیری وفرایندرشدکودک شود.</p> <p>• پوشه کارنبایدعاملی برای تنبیه کودک،اولیا باشد.</p> <p>• پوشه کارنبایدعامل زحمت معلم واختلال درفرایندآموزشی باشد.</p> <p>• پوشه کارنبایدتوسط غیرمتخصصان بررسی وارزیابی شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>• پوشه کارنبایدحجیم وسنگین باشد.</p> <p>• نبایدکارهای حجمی درپوشه کارقرارگیرد.</p> <p>• درپوشه کارنبایدشواهدواسنادی سازماندهی شودکه درفرایندرشدوپیشرفت کودک موثرنیست.</p> <p>• پوشه کاربایدعامل انگیزشی مثبت برای ادامه فرایندیادگیری باشد.</p> <p>• پوشه کاربایدچابک وسبک باشد.</p> <p>• پوشه کاربایدمسیرناصحیح آموزش رااصلاح کند.</p> <p>• پوشه کاربایدعامل مشارکت معلم،کودک ،اولیا و...درفرایندیاددهی- یادگیری باشد.</p> <p>• درپوشه کاربایدنمونه ای ازشواهدواسنادی قرارگیردکه عامل علاقمندی کودک باشد.</p> <p>• پوشه کارفقط ابزاراست نه کل تعلیم وتربیت.</p> <p>&nbsp;</p> <p>( تکنولوژی وگروههای آموزشی)</p> text/html 2017-08-25T09:23:28+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول لیست بازی‌ها http://afareenesh.mihanblog.com/post/720 <br><font class="text4"><span id="ctl00_mainContent_ctl00_lblPageTitle" style="color: rgb(47, 43, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold;">لیست بازی‌ها</span><br><br><font color="#2f2b22" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">http://www.pooyeshschool.ir/</span></font><br><table id="ctl00_mainContent_ctl00_dlGames" style="color: rgb(47, 43, 34); font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; direction: rtl; text-align: right; border-collapse: collapse;" width="525" height="132" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 10px; width: 140px; text-align: center;"><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=5" target="" title="" style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.pooyeshschool.ir/Data/Sites/1/uploads/games/tic_tac_toe.jpg" style="border: 0px;" width="120" height="120"></a><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=5" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;">&nbsp;<br>ضربدر و دایره</a></div></td><td><div style="margin: 10px; width: 140px; text-align: center;"><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=4" target="" title="" style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.pooyeshschool.ir/Data/Sites/1/uploads/games/liquidmeasure2.jpg" style="border: 0px;" width="120" height="120"></a><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=4" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;"> </a><br><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=4" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;">اندازه‌گیری مخزن آب</a></div></td><td><div style="margin: 10px; width: 140px; text-align: center;"><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=3" target="" title="" style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.pooyeshschool.ir/Data/Sites/1/uploads/games/fruit_fall.jpg" style="border: 0px;" width="120" height="120"></a><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;">&nbsp;<br></a><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;">ریزش میوه‌ها</a></div></td><td><div style="margin: 10px; width: 140px; text-align: center;"><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=2" target="" title="" style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.pooyeshschool.ir/Data/Sites/1/uploads/games/crazy-cube.jpg" style="border: 0px;" width="120" height="120"></a><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=2" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;">&nbsp;</a></div><div style="margin: 10px; width: 140px; text-align: center;"><a href="http://www.pooyeshschool.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.aspx?g=2" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(104, 94, 75); text-align: right;">مکعب جادویی</a></div></td></tr></tbody></table></font><br> text/html 2017-08-25T02:12:46+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آشنایی دانش آموزان با ضرب المثل ها http://afareenesh.mihanblog.com/post/655 <br><div class="Content"><p style="text-align: center;">جهت <strong style="color: rgb(102, 0, 153);">آشنایی دانش آموزان با ضرب المثل ها</strong> و <strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">تقویت روخوانی</span></strong> آن ها </p><p style="text-align: center;">می توانید از این لینک استفاده کنید...</p><p style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 255);">روی تصویر کلیک کنید.</strong></p><p style="text-align: center;"><a href="http://koodakan.org/Gnome/index.htm"><img src="http://koodakan.org/Gnome/picture/images/up84.gif" width="404" height="129"></a></p> </div> <br> text/html 2017-08-24T03:06:46+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول راه های شکوفاسازی استعداد کودکان http://afareenesh.mihanblog.com/post/887 <h2 class="summary">انسان موجودی اثرگذار، اثر پذیر و دارای نیروی اختیار، انتخاب و اراده آزاد است، از این رو، برای شکوفایی و به فعلیت رسیدن قوا و استعدادش نیاز به تربیت دارد و تنها تربیت دینی است که می تواند زمینه تکامل همه جانبه او را، به ویژه در بعد معنوی و الهی فراهم کند.&nbsp;</h2> <div class="source">بخش خانواده ایرانی تبیان </div> <div class="source"> <div class="GImg" align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/05/8563652182192117818862106160120162135111154.gif" alt="استعداد های کودک، مهارت، نیاز روانی و عاطفی ،عقل"><br><p>رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) توجه ویژه ای به شکوفایی استعداد فرزندان داشته و فرموده اند:</p> <p>فرزندان خود را به آموختن و دانش وا دارید.</p> <p>اگر استعدادها با توجه به مبانی دینی پرورش یابد، انسان را به سمت جامعه آرمانی هدایت می کند. برای رسیدن به مقصود لازم است که والدین مسلمان، بهترین شیوه هایی که مورد پسند عقل و دین&nbsp; است، در این مسیر به کار گیرند.</p> <h2>راه های شکوفاسازی استعداد کودکان</h2></div></div> text/html 2017-08-23T10:34:38+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول بازی ها و نرم افزارهای آموزشی پایه ی دوم http://afareenesh.mihanblog.com/post/754 <br><p style="text-align: justify;">امروز چند لینک بسیار زیبا از<strong><em> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">بازی ها و نرم افزارهای &nbsp;آموزشی</span></em></strong> مخصوص <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پایه ی دوم</span> </strong>در دروس مختلف برایتان قرار می دهم .</p><p style="text-align: justify;" align="baseline">امیدوارم سازندگان این نوع نرم افزارها روز به روز موفق تر از قبل باشند و همیشه کارهای جدید ارائه کنند.</p><p style="text-align: justify;" align="center"><font size="2"><strong style="color: rgb(102, 0, 255);">برای استفاده از بازی ها و تمرین های هر کتاب ، روی آن ها کلیک کنید.</strong></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent.php?level=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;grade=%D8%AF%D9%88%D9%85&amp;field=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4&amp;dars=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" target="_blank" title="نرم افزار ریاضی"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/92-93/C6.jpg" style="font-size: 9pt;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent.php?level=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;grade=%D8%AF%D9%88%D9%85&amp;field=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4&amp;dars=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85" target="_blank" title="نرم افزار علوم"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/92-93/C7.jpg" style="font-size: 9pt;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent.php?level=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;grade=%D8%AF%D9%88%D9%85&amp;field=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4&amp;dars=%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="نرم افزار فارسی خوانداری"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/92-93/C5.jpg" style="font-size: 9pt;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent.php?level=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;grade=%D8%AF%D9%88%D9%85&amp;field=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4&amp;dars=%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="نرم افزار فارسی نوشتاری"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/92-93/C5-1.jpg" style="font-size: 9pt;"></a></p><br> text/html 2017-08-20T23:06:25+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول شهادت امام جواد(ع) تسلیت http://afareenesh.mihanblog.com/post/886 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s2.picofile.com/file/7960574187/www_aksgif_ir_emamjavad_29.gif" alt="Image result for ‫تصاویر متحرک شهادت امام جواد‬‎" style="margin-top: 0px;" width="345" height="393"></div> text/html 2017-08-19T03:20:48+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول اختلال در پردازش شنیداری http://afareenesh.mihanblog.com/post/885 <div align="center"><font size="3" color="#CC0000">اختلال در پردازش شنیداری</font></div> <p><font size="2">در افراد مبتلا غالباً هیچ نشانه ای از ضایعه مغزی دیده نمی شود و تاریخچه تولد و رشد كودك نیز طبیعی است . بنابراین علیرغم داشتن هوش و شنوایی طبیعی:</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">- كودك به راحتی حواسش پرت می شود و اصوات بلند یا ناگهانی به صورتی غیر معمول آزارش می دهند . <br>- در محیطهای شلوغ احساس ناراحتی می كند و رفتار و كردارش در محیطهای آرام بهتر می شود . <br>- در دنبال كردن دستورات مشكل دارد . <br>- بسیار بی نظم و فراموش كار است . <br>- در روخوانی ، هجی كردن ، نوشتن یا دیگر موارد گفتاری – زبانی مشكل دارد . <br>- در تفسیر و درك مفاهیم انتزاعی دچار اشكال می شود . <br>- دنبال كردن گفتگوها برای وی سخت است. سایر علایم عبارتند از:<br>- پاسخ ناهماهنگ به تحریكات شنیداری <br>- دامنه توجه كوتاه <br>- حواس پرتی در هنگام ارائه تحریكات توام دیداری و شنیداری <br>- اشكال در جهت یابی صوت <br>- تقاضای مكرر برای تكرار مطالب<br>- اختلال در حافظه كوتاه مدت و بلند مدت <br>- اشكال در ارتباط دادن مطالب شنیده شده به كلمات نوشته شده <br>- اشكالات احتمالی در هجی كردن <br>- اشكال در پایش سطح صدای خود <br>- اشكال در پردازش سریع داده های شنیداری<br>با توجه به اینکه اغلب نشانه های اختلال در پردازش شنوایی مرکزی، در حوزه ارتباط و زبان ظاهر می شوند ( چه زبان شفاهی و چه زبان نوشتاری) به نظر می رسد که مبتلایان قبل از مراجعه به سایر متخصصین توانبخشی به آسیب شناسان گفتار و زبان مراجعه کنند. بنابر این ضروری است که این همکاران ضمن توجه کافی و همه جانبه به مراجعین خود، در صورت مشکوک شدن به اختلال پردازش شنیداری مرکزی نسبت به ارجاع به موقع وی به همکاران شنوایی شناس اقدام کنند تا آزمونهای لازم برای تشخیص قطعی انجام شده و بخشی از درمان که در حیطه شنوایی شناسی قرار دارد در صورت لزوم آغاز شود.</font></p> text/html 2017-08-16T11:31:50+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول تقارن اشکال و بازی http://afareenesh.mihanblog.com/post/775 <p> <br></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 153, 102); font-size: large;">با توجه به قوانین تقارن اشکال را کامل کن</span></p><p style="text-align: center;">براب شروع روی تصویر کلیک کن</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=Symmetry" target="_blank"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7976240749/%D8%B0%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D9%84.png" width="393" height="416"></a></p> text/html 2017-08-15T01:19:50+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول تست چپ مغزی و راست مغزی http://afareenesh.mihanblog.com/post/884 <hr style="margin-bottom:5px;margin-top:5px" size="1" color="#E8E8E8"> <a name="1295"></a> <h2 class="hl" align="center"><a href="http://ccld-iran.blogfa.com/post-1295.aspx">تست چپ مغزی و راست مغزی</a></h2> <div class="cnt"><div align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/20111116081257659_ghatar.gif" alt="تست ذهنی" width="500"></div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>اگر قطار به سمت راست حرکت می‌کند:</h2> <p>نیمکره چپ مغز شما فعال و توسعه یافته است. این بخش از ذهن توانایی‌های زبانی شما را به عهده دارد. این نیمه از مغز گفتار و توانایی خواندن و نوشتن شما را کنترل می‌کند. همچنین حقایق، نام‌ها، تاریخ و نوشته‌ها را به یاد شما می‌آورد. سمت چپ مغز مسئول منطق و تجزیه و تحلیل است. به این معنی که تمام واقعیات را بررسی می‌کند. اعداد و سمبل‌های ریاضی توسط این بخش شناخته می‌شوند. اطلاعات از طریق نیمکره چپ مغز بترتیب پردازش می‌شوند.</p> <h2>اگر قطار به سمت چپ حرکت می‌کند:</h2> <p>نیمکره راست مغز شما فعال است. نیم کره راست متخصص پردازش اطلاعات تصویری و نمادهاست اما نه اطلاعات کلمه‌ای. این نیمه از مغز به ما فرصت خواب دیدن و خیالبافی را می‌دهد. با کمک نیمکره راست، ما می‌توانیم داستان‌های مختلف را با هم ترکیب کنیم. همچنین این نیمکره مسئول توانایی‌های موسیقی و هنر‌های تجسمی است. نیمکره راست به طور همزمان می‌تواند بسیاری از اطلاعات مختلف را پردازش کند. این بخش می‌تواند مشکلات را بعنوان یک کل حل کند و نه با استفاده از تجزیه و تحلیل.</p> <div> <p align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/20111116081257800_ghatar_be_kodam_samt_harekat_mikonad_2.jpg" alt="تست ذهنی"></p></div></div> text/html 2017-08-14T03:01:30+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول شهید حماسه آفرین http://afareenesh.mihanblog.com/post/883 <div align="center"><img class="irc_mi" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/18/1396051815462827211604224.jpg" alt="Image result for ‫عکس از شهید محسن حججی‬‎" style="margin-top: 0px;" width="502" height="349"><br><br><font size="3">شهید حججی! دیدن فیلم و عکس هایت بسیار تکان دهنده بود.<br>اما خوشا به حالت که چنین زیبا به سوی معبودت شتافتی.<br>امیدوارم دعای شهدایی چون شما پشت سر ما و بچه هایمان هم باشد.<br>تا شاید این عاقبت بخیری نصیب ما نیز گردد.<br>التماس دعا<br></font></div> text/html 2017-08-11T23:43:15+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول هیچ کار خیری را کوچک نشماریم... http://afareenesh.mihanblog.com/post/882 <h2>آقای دولابی میفرمودند: در آن دنیا بعید نیست که خیلی از اعمالی که به آنها خیلی چشم امید داشتیم آفت زده باشند و کارمان با همین"کناره کاریها" راه بیفتد!</h2> <p><br></p> <div class="GImg" align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/05/17816733942081116167711621571803120257128.jpg" alt="کار خیر"></div> <p><font size="2">مرحوم دولابی نقل میکردند که خانواده ما کشاورز بودند و بعضی سالها ما زمینهای زیادی را گندم و جو میکاشتیم و در نظرمان بود که اگر این زراعت به نتیجه برسد امسال وضعمان خیلی خوب خواهد شد، طبق معمول کشاورزان هم در زمینهای کنار جویهای آب هم مقداری نخود و لوبیا و چیزهای دیگر میکاشتیم که به آنها " کناره کاری " میگفتیم. خیلی اتفاق میافتاد که به یکباره همه محصول آن مزرعه های بزرگ که خیلی روی آنها حساب کرده بودیم آفت میزد و قابل استفاده نبود و تمام امورات سال ما از همان " کناره کاریها"یی که خیلی جدی نمیگرفتیمشان میگذشت!</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">آقای دولابی میفرمودند در آن دنیا بعید نیست که خیلی از اعمالی که به آنها خیلی چشم امید داشتیم آفت زده باشند و کارمان با همین"کناره کاریها" راه بیفتد! </font><br></p><p>بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان</p><hr> <cite>منبع: </cite><br><cite>کانال اینستاگرام سمت خدا</cite> text/html 2017-08-11T23:17:48+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول تاثیر ابتکار معلمین در پیشرفت دانش آموزان http://afareenesh.mihanblog.com/post/880 <div align="center"><font size="3" color="#00CCCC">تاثیر ابتکار معلمین در پیشرفت دانش آموزان</font> </div><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<font size="2">خانم معلم چن در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن پر احتیاطی او را صدا کرد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;خانم چن او را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان از 100 نمره 59 گرفتی. تو تنها کسی هستی که نمرۀ قبولی یعنی 60 نگرفته است. </font></p><p><font size="2">&nbsp;پسرک با خجالت و در حالی که صورتش سرخ شده بود، سرش را بلند کرد و گفت: خانم معلم، می شود... می شود یک نمره به من ارفاق کنید؟ </font></p><p><font size="2">&nbsp;خانم معلم با عتاب مادرانه ای سرش را تکان داد و گفت: یک نمره ارفاق کنم؟ این ممکن نیست. من طبق جواب هایی که در برگۀ امتحانت نوشته ای به تو نمره داده ام. </font></p><p><font size="2">&nbsp;او اضافه کرد: نگران نباش. من که نمی خواهم به خاطر ضعفت در امتحان، تو را تنبیه کنم. تو باید در امتحان بعد تلاش بیشتری بکنی و نمرۀ بهتری بگیری. </font></p><p><font size="2">&nbsp;پسر با صدایی که نشان می داد خیلی ترسیده است، گفت: اما مادرم کتکم می زند. </font></p><p><font size="2">&nbsp;خانم معلم ساکت شد. او آرزوی والدین را درک می کرد که می خواهند بچه هایشان بهترین نمره ها را کسب کنند و موفق باشند؛ از طرفی نمی توانست در برابر بچه های بازیگوشی که در امتحاناتشان ضعیف هستند، نرمش نشان دهد. اما یک موضوع دیگر هم بود. او می دانست که کتک خوردن بچه ها هم هیچ کمکی به تحصیلشان نمی کند و حتی تأثیر منفی آن ممکن است آنها را از تحصیل بازدارد. نمی دانست چه تصمیمی بگیرد. یک نمره ارفاق بکند یا نه. او در کار خود جداً اصول را رعایت می کند. اما به هر حال قلب رئوف مادرانه هم داشت. </font></p><p><font size="2">&nbsp;نگاهی به پسرک کرد. هنوز تمام تن پسرک از ترس می لرزید و به گریه هم افتاده بود. </font></p><p><font size="2">&nbsp;عاقبت رو به پسرک کرد و با صدای ملایمی گفت: ببین، این پیشنهادم را قبول می کنی یا نه؟ من به ورقه ات یک نمره «ارفاق» نمی کنم. فقط می توانم یک نمره به تو «قرض» بدهم. تو هم باید در امتحان بعدی 10 برابر آن را، یعنی 10 نمره، به من پس بدهی. خوب است؟ </font></p><p><font size="2">&nbsp;پسرک با شادی غیر قابل وصفی گفت: چشم! من حتما در امتحان بعدی 10 نمره به شما پس می دهم. </font></p><p><font size="2">&nbsp;او با خوشحالی از خانم معلم چن تشکر کرد و رفت. از آن پس برای این که بتواند در امتحان بعدی قرضش را به خانم چن پس بدهد، با دقت زیاد درس می خواند. تا این که در امتحان بعد نمرۀ بسیار خوبی کسب کرد. از طرف مدرسه به او جایزه ای داده شد. وقتی در مراسم اعطای جایزه نگاهش به خانم چن افتاد، از دیدن لبخندی که معلمش به او می زد، احساساتی شد و گریه کرد.از پسِ آن «درس» که خانم چن به او داده بود، مقطع دبیرستان را با نمرات عالی پشت سر گذاشت و وارد دانشگاه شد. او اولین دانشجو از روستایشان بود.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;او پس از مشغول شدن به کار و به دست آوردن موفقیت های شغلی و مالی پیاپی، بارها و به بهانه های گوناگون به سازندگی روستایشان کمک کرده و هر سال به دیدن معلمش خانم چن به آنجا می رود. </font></p><p><font size="2">&nbsp;او همیشه ماجرای قرض نمره را به دوستانش تعریف می کند و از بازگویی آن همیشه هیجان زده می شود. زیرا می داند که نمره ای که خانم چن به او قرض داد، سرنوشتش را تغییر داد. </font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2" color="#009900">برای لحظه های زندگی تصمیم درست بگیریم .</font></p> text/html 2017-08-09T04:33:02+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول برطرف کردن چروک لباس در سفر بدون اتو http://afareenesh.mihanblog.com/post/881 <font size="4">وقتی به مسافرت می رویم البسه ای که درون چمدان ها قرار گرفته اند اکثر چروک می شوند . این چروک ها براثر فشردگی درچمدان بوجود می آیند</font> <p align="center"><img alt="" src="http://static.niazerooz.com/Im/O/87/1003/L6336561605070.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p><font size="4">همین که لباس ها را از چمدان خارج کردید آن ها را به داخل حمام برده و به میله ی پرده یا جارختی حمام آویزان کنید .</font></p> <p><font size="4">سپس شیر آب گرم(حداکثر گرما)را باز کنید تا از دوش حمام جاری شود.</font></p> <p><font size="4">در حمام را ببندید و بگذارید حمام بخارکند.این کار باعث خواهد شد که بخار آب به درون پارچه نفوذ کند و چین و چروک آن را باز نماید.</font></p> <p><font size="4">امیدوارم در سفر به دردتان بخورد.</font></p> text/html 2017-08-06T04:24:43+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول عجایب هفتگانه http://afareenesh.mihanblog.com/post/879 <div align="center"><font size="2"><strong><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">معلمی از یک گروه از دانش اموزان خواست اسامی عجایب هفتگانه را بنویسند...</span></strong><br><strong><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">علیرغم اختلاف نظر ها، اکثرا اینها را جزو عجایب هفت گانه نام بردند:</span></strong></font><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA"> </span></font></strong><br><font color="#006600"><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">اهرام مصر</span></font></strong><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">تاج محل</span></font></strong><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">دره بزرگ (به نام گراند کانیون در امریکا)</span></font></strong><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">کانال پاناما</span></font></strong><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">کلیسای پطرس مقدس</span></font></strong><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">دیوار بزرگ چین</span></font></strong><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">آبشار نیاگارا</span></font></strong></font><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA"></span></font></strong><br><font size="2"><strong><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA">آموزگار هنگام جمع کردن نوشته های دانش آموزان، متوجه شد که یکی از آنها ..</span></strong></font><br><strong><font size="3"><span id="yui_3_13_0_rc_1_1_1271665728313_25332" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3"><font size="3"><br>بقیه این حکایت <span style="font-size: medium;">جالب</span> را در ادامه مطلب بخوانید:</font></font></span></span></font></strong></div> text/html 2017-08-06T04:14:10+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول اختلالات یادگیری http://afareenesh.mihanblog.com/post/878 <div align="center"><font size="3" color="#33CC00">اختلال&nbsp;یادگیری&nbsp;را با کند ذهنی اشتباه نگیریم</font></div> <p><font size="2">&nbsp;بنا بر جدیدترین آمار حدود 5 تا 6 درصد از دانش آموزان دچار&nbsp;اختلالات&nbsp;یادگیری&nbsp;هستند به عبارت دیگر در یک کلاس 30 نفری 2 دانش آموز مبتلا به اختلال&nbsp;یادگیری&nbsp;داریم که آمار بالا و قابل توجهی است.یک کارشناس ارشد روان شناسی با بیان این که برخی کودکان در یک یا چند حیطه از 3 اصل خواندن، نوشتن و ریاضیات دچار مشکل&nbsp;یادگیری&nbsp;هستند، گفت: این افراد در صورت آگاه نبودن معلمان و والدین با برچسب هایی مثل کند ذهن و شاگرد تنبل کلاس مواجه خواهند شد.&nbsp;عزت نفس&nbsp;این کودکان بر اثر شکست های متوالی روحی پایین می آید و مشکلات&nbsp;یادگیری&nbsp;آن ها به طور معمول با افزایش سن آن ها وخیم تر می شود. نابرابری معنادار بین پیشرفت درسی و بهره هوش، نداشتن توجه و تمرکز، بیش فعالی، بی توجهی در کلاس درس، ناتوانی در حل مسئله، انگیزه کم، وابسته بودن به دیگران در انجام کارها و مهارت های اجتماعی رشد نیافته و تاخیر جدی در آموختن را می توان از مشخصه های ناتوانیهای&nbsp;یادگیری&nbsp;برشمرد... </font></p><p align="center"><font size="3" color="#33CC00">&nbsp;علت بروز اختلال یادگیری </font></p><p><font size="2">&nbsp;به گفته این روان شناس، در زمینه اختلالات یادگیری، عوامل ژنتیکی، زیستی، رشدی و محیطی دخیل است. متخصصان درمان اختلالات یادگیری حرکت و مهارت های حرکتی را پایه و اساس یادگیری می دانند،درمان براساس این رویکرد بر مبنای درمان های حرکتی مثل تقویت عضلات ظریف (مثل تقویت انگشتان دست) و تقویت عضلات درشت(مثل عضلات ساعد، عضلات پاها و ...) حفظ تعادل (مثل راه رفتن روی یک خط یا تخته تعادل) و تمرین های مربوط به تقویت ادراک دیداری و ادراک شنیداری است. از دیگر روش های درمان برای این گروه از کودکان روش درمان چند حسی است که در آن آموزش به این کودکان باید تمام حواس آن ها را درگیر کند و کودک مفاهیم را به طور عینی و محسوس ببیند، به طور شفاهی بشنود، مواد آموزشی را لمس کند و به کار ببرد و از این طریق اثری پایدار و ماندگار در حافظه کودک خواهد داشت.این روان شناس افزود: والدین به محض اطلاع از این مشکل در کودک خود پس از مشورت با معلم برای تشخیص دقیق تر و آگاهی بیشتر از ماهیت شکل کودک خود باید به متخصصان مراجعه کنند، با پرهیز از مقایسه کودک با دیگر کودکان، به کار نگرفتن روش های غیر علمی و سنتی نظیر انجام تکالیف و مشق های زیاد و بی فایده(رونویسی های مکرر، خواندن متن های طولانی، تکراری و خسته کننده و حل مسئله های متعدد ریاضی) و تنبیه و سرزنش نکردن کودک و نسبت ندادن عناوین تحقیر آمیز به کودک، می توان کودک را در کاهش مشکلات یادگیری و بهبود سریع تر و افزایش عملکرد وی در تکالیف مدرسه یاری کرد. </font></p><p align="center"><font size="3" color="#33CC00">&nbsp; ارجاع دانش آموزان دچار اختلال یادگیری&nbsp; </font></p><p>اصطلاح اختلال یادگیری شامل آن گروه از کودکان می شود که در یک یا چند فرایند روانشناختی پایه مربوط به درک زبان یا کاربرد آن، گفتاری یا نوشتاری ،اختلال دارند؛ این اختلال ممکن است به صورت ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن ،صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام دادن محاسبات ریاضی جلوه گرشوند.این اصطلاح عارضه هایی چون معلولیت های ادراکی، آسیب مغزی، اختلال جزئی کارکرد مغز، نارسا خوانی و زبان پریشی رشدی را شامل می شود.اما آن دستهاز مشکلات یادگیری را که اساساً نتیجه ی معلولیت های دیداری، شنیداری یا حرکتی،عقب ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی یا وضع نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادیاست را در بر نمی گیرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="3">&nbsp; &nbsp; <font color="#33CC00">&nbsp; دانش آموزی دچار اختلال یادگیری است که:</font></font></p> <font size="2"> </font><p><font size="2">1.در تجربه های یادگیری دریک یا چند زمینه ی خاص ، متناسب با سن و سطح توانایی خود پیشرفت نداشته باشد.</font></p><font size="2"> </font><font size="2"></font><font size="2"> </font><p><font size="2">2.تفاوت فراوانی بین پیشرفت و توانایی هوشی دانش آموز در یک یا چند مورد از موارد زیر وجود داشته باشد.</font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<font size="2">&nbsp;&nbsp; الف: بیان شفاهی ، ب: درک شنیداری ، ج: بیان نوشتاری ، د: مهارت پایه برای خواندن ، ه: درک مطالب خواندنی ، و: محاسبات ریاضی ، ز: استدلال ریاضی.</font><font size="2"> </font></p><p>&nbsp;<font size="2">&nbsp;دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژگی های گوناگونی را از نظر یادگیری و رفتاری از خود نشان می دهند.</font><font size="2"> </font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بعضی از دانش آموزان به دلیل مشکل توجه دچار اختلال یادگیری شوند یا هر دو مشکل را هم زمان دارند، این کودکان هنگامی که درس تدریس می شود نمی توانند حواس خود را متمرکز کنند وبه سهولت حواسشان پرت می شود ودر برخی موارد بدون اجازه حرف می زنند ، وسط حرف دیگران می پرند وممکن است برای دیگران مزاحمت هایی را داشته باشند.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;لازم به ذکر است که عده ای از مشاهیر جهان نیز دچارناتوانی های یادگیری بوده اند.توماس ادیسون&nbsp;در دوران مدرسه کودکی گیج و کند ذهن شناخته می شد وهمیشه مجبور می شد به عنوان تنبیه گوشه ی کلاس بایستد.آلبرت انشتین&nbsp;نیز تا سه سالگی حرف نمی زد.</font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;این کودکان که ممکن است در یک ، دو یا سه مورد از مواد درسی خود دچار مشکل باشند ، به دلیل شکست های پی در پی وسرزنش های اطرافیان واز دست دادن اعتماد به نفس خود در سایر درس ها نیز دچار مشکل می شوند و کم کم به عنوان دانش آموز تنبل علی رقم هوش طبیعی از چرخه ی آموزش کنار گذاشته می شوند..</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; لذا اولین گام در بهبود و درمان این کودکان بازگرداندن وافزایش عزت نفس آن هاست که با شناسایی توانایی ها ، علایق وتشویق کودک بابت نقاط قوتش امکان پذیر است.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با توجه به این که امکان شناسایی دانش آموزان در هر سال مقدور نیست لذا از همکاران گرامی درخواست می شود با توجه به اطلاعات به دست آمده نسبت به شناسایی و ارجاع دانش آموزان مشکوک به اختلال یادگیری اقدام نمایید..</font></p> text/html 2017-08-05T09:49:11+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آویز « قلب » http://afareenesh.mihanblog.com/post/877 <h1 style="text-align: center">آویز « <font color="#FF0000">قلب</font> »</h1> <p style="text-align: justify"><font size="3">از این کاردستی می توانید برای تزئین جشن ها یا اتاق خودتان استفاده کنید. <br></font></p><p style="text-align: justify"><font size="3">ساختن <a href="http://nazak.ir/46826">آویز « قلب »</a> بسیار آسان و سریع است. <br></font></p><p style="text-align: justify"><font size="3">در پایان جشن تولدتان می توانید پس از نوشتن چند کلمه روی یکی <br></font></p><p style="text-align: justify"><font size="3">از این قلب ها، آن را به عنوان یادگاری به هر یک از دوستانتان&nbsp; هدیه بدهید .</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3"><span id="more-46826"></span></font></p><font size="3"> </font><div id="attachment_46827" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><div align="center"><font size="3"><a href="http://nazak.ir/46826/%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8/1-%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8/" rel="attachment wp-att-46827"><img class="size-medium wp-image-46827" src="http://nazak.ir/wp-content/uploads/1-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%82%D9%84%D8%A8-300x225.jpg" alt="1 - آویز قلب" width="300" height="225"></a></font></div><p class="wp-caption-text"><font size="3">1 – آویز قلب</font></p></div><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>وسایل مورد نیاز&nbsp;</strong> <strong>:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-ورق کاغذ رنگی در رنگ های مختلف</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-قیچی <span style="color: #ff0000">*</span></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">-منگنه <span style="color: #ff0000">*</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3">-سوراخ کن ( پانچ ) <span style="color: #ff0000">*</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3">-یک تکه روبان در اندازه و رنگ مناسب و دلخواه</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3">-خط کش</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify" align="center"><font size="3">-مداد</font></p> text/html 2017-08-04T09:29:32+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول حالا برادر بزرگه هستم http://afareenesh.mihanblog.com/post/876 <h2 class="summary" align="center">یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود... <br></h2><h2 class="summary" align="center">می دونید بچه ها چه اتفاقی افتاده؟</h2> <p align="center"><img alt="من برادر بزرگه هستم" src="http://img.tebyan.net/big/1396/04/4921236705322722326721123921671316234.jpg"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="2"><span style="color: blue">یکی تازه به خانه ما آمده؟</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">می دانی کیه؟</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">اون نی نی ماست. حالا دیگه همه می گن من <a href="http://article.tebyan.net/125662/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B4" target="_self">برادر</a> بزرگه هستم. </font></p><p><font size="2"><span style="color: red"></span></font> </p><p><font size="2"><span style="color: #0000a0">نی نی ما خیلی خیلی کوچولو است. کوچولوتر از اونی که حتی بتونه راه بره، کوچولوتر از اونی که حتی بتونه حرف بزنه.&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #0000a0">کوچولو تر از اونی که حتی بتونه با <a href="http://article.tebyan.net/236226/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88" target="_self">اسباب بازی</a> هاش بازی کنه و یا با من بازی کنه.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">کوچولو تر از اونی که بتونه مثل من بستنی بخوره، غذا یا یه دونه <a href="http://article.tebyan.net/246852/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8" target="_self">سیب </a>بخوره.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: purple">نی نی ها دوست دارن شیر بخورن. نی نی ما هم فقط دوست اداره <a href="http://article.tebyan.net/311281/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%87" target="_self">شیر</a> بخوره، بعد از شیر هم فقط دوست داره بخوابه.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: purple">نی نی ها دوست دارن جای شان گرم و نرم باشه، نی نی ما دوست داره به من نگاه کنه.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: red">منم بهش می گم: نی نی ، من و ببین، من برادر بزرگ تو هستم.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #0000a0">می شه نی نی و بغل کنم؟ ولی اول باید از مامان اجازه بگیرم، اگه اجازه داد بغلش کنم.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #0000a0">من با نی نی کوچولومون مهربونم، من اذیتش نمی کنم و ازش مراقبت می کنم.&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">من با صدای بچه گانه&nbsp;براش آواز می خونم.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">من برادر بزرگه هستم، بلدم گرم و نرم نگهش دارم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: red">نی نی گاهی گریه می کنه. با با می گه: نی نی ها گاهی گریه می کنند تا چیزی را به بگویند، بیا ببینم چی شده؟</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #0080ff">آهان، الان وقت وقت عوض کردن پوشک رسیده و همین طور وقت <a href="http://article.tebyan.net/290588/%D8%B4%DB%8C%D8%B1" target="_self">شیر </a>دادن هم هست.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #0080ff">من بلدم کمک کنم حالا من برادر بزرگه هستم.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #008040">مامان و بابا عکس هایی را به من نشون می دهند عکس هایی&nbsp;که&nbsp; من وقتی نی نی بودم. منم کوچولو بودم درست مثل نی نی.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #008040">حالا بزرگ شده ام. بزرگ شدن بامزه است.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #0000a0">بلدم را بروم؛ بلدم حرف بزنم؛ بلدم با <a href="http://article.tebyan.net/237449/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C" target="_self">اسباب بازی</a> هام بازی کنم؛ بلدم <a href="http://article.tebyan.net/276130/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87" target="_self">بستنی</a>، <a href="http://article.tebyan.net/95912/%D8%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-" target="_self">پیتزا</a> و <a href="http://article.tebyan.net/226306/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1" target="_self">سیب</a> بخورم.</span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مامان عاشق منه، بابا عاشق منه، من براشون خاص هستم. توی تمام دنیا من فقط من هستم.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">من یه جور دیگه هم خاص هستم. </font></p><p><font size="2"><strong><span style="color: #0080ff">حالا برادر بزرگه هستم.</span></strong></font></p><strong> <div><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/small/1394/11/20160201143024542_3.jpg">کانال کودک و نوجوان تبیان</div> </strong> text/html 2017-08-03T09:22:06+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول میلاد امام هشتم(ع) http://afareenesh.mihanblog.com/post/875 <div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-16437" src="http://foruz.ir/wp-content/uploads/2017/08/4858e7r834-emam_reza.gif" alt="عکس متحرک تولد امام رضا , گیف ولادت امام رضا , تصاویر متحرک حرم امام رضا" width="400" height="400"></div> text/html 2017-07-30T02:39:06+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول موسی و مرد قصاب http://afareenesh.mihanblog.com/post/874 <h2 class="summary">&nbsp;یکی بود، یکی نبود آن یکی که وجود داشت، چه کسی بود؟ همان خدا بود وغیر از خدا هیچکس نبود. این قصه را جدی بگیرید که غیر از خدا هیچ کس نیست.</h2> <p align="center"><img alt="موسی و مرد قصاب" src="http://img.tebyan.net/big/1396/04/211602149020622113217144110152009718599188.jpg"></p> <p><font size="3"><span style="color: #0000a0">روزی <a href="http://article.tebyan.net/265870/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9-" target="_self">حضرت موسی</a> در خلوت خویش از خدایش سوال می کند: آیا کسی هست که با من وارد <a href="http://article.tebyan.net/156370/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_self">بهشت</a> گردد؟ خطاب می رسد: آری ! موسی با حیرت می پرسید: آن شخص کیست؟</span></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">خطاب می رسد: او مرد <a href="http://article.tebyan.net/342860/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF" target="_self">قصابی</a> است در فلان محله، <a href="http://article.tebyan.net/191878/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2" target="_self">موسی</a> می پرسد: می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد: مانعی ندارد!</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فردای آن روز <a href="http://article.tebyan.net/81138/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7" target="_self">موسی</a> به محل مربوطه رفته و مرد <a href="http://article.tebyan.net/321324/%D8%B3%DA%AF-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86" target="_self">قصاب</a> را ملاقات می کند و می گوید: من مسافری گم کرده راه هستم، آیا می توانم شبی را مهمان تو باشم؟&nbsp;</font></p><font size="3"></font><br> text/html 2017-07-25T02:35:59+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول بانوی باران http://afareenesh.mihanblog.com/post/873 <div align="center"><img alt="بانوی باران" src="http://img.tebyan.net/big/1396/04/20170711101753208_1.jpg" width="468" height="648"></div> text/html 2017-07-24T09:31:19+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول روز دختر http://afareenesh.mihanblog.com/post/872 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s3.picofile.com/file/7924860749/39269641054528999665.gif" alt="Image result for ‫تصاویر متحرک تولد حضرت معصومه‬‎" style="margin-top: 28px;" width="450" height="338"></div> text/html 2017-07-01T08:05:32+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول خوردنی های سالم http://afareenesh.mihanblog.com/post/869 <h2> <p class="summary">هر ماده غذایی اگر درست و به اندازه مصرف شود حاوی ویتامین‌ها و مواد مغذی فوق‌العاده‌ای برای تأمین سلامتی بدن است.</p></h2> <p align="center"><img alt="خوردنی های سالم" src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/4632721002172774130684497871611457147.jpg"></p> <p><span style="color: #8000ff"><strong>زیتون:</strong></span></p> <p><span style="color: #800040">زیتون میوه ای مفید است و دارای ویتامین های Aو B&nbsp; است، و دارای&nbsp; آهن، منیزیم، فسفر و کلسیم است.&nbsp;</span></p> <p>زیتون برای تقویت حافظه، درد اعصاب، درد عضلات و سیاتیک مفید است. شاخ و برگ درخت زیتون در کتب مذهبی و سنتی به نام صلح و آشتی معروف است و آن را رب النوع&nbsp; عقل و دانایی است.</p> <p align="center"><img alt="خوردنی های سالم" src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/20170620124713912_1.jpg"></p> text/html 2017-07-01T03:35:38+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول چرا نباید وسط حرف کسی بپریم؟ http://afareenesh.mihanblog.com/post/868 <h2 class="summary" align="center">وقتی کسی با ما حرف می زند ما نباید وسط حرف او بپریم. <br></h2><p><br></p><h2 class="summary" align="center">باید بگذاریم که حرفش تمام شود. </h2><p><br></p> <p align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/04/1791066825338100132202114651044522013129227.gif" alt="وقتی کسی با ما حرف می زند ما نباید وسط حرف او بپریم؟"></p> <p><span style="color: #0000a0">آن وقت ما هم می توانیم حرف بزنیم.</span></p> <p>بی احترامی فقط داد زدن بر سر دیگزان یا فحش دادن به آن ها نیست. پریدن وسط حرف دیگران هم یک جور بی احترامی است.</p> <p>تو وقتی وسط حرف کسی می پری انگار دست روی دهان او می گذاری و جلوی حرف زدن او را می گیری.</p> <p>&nbsp;تو وقتی وسط حرف کسی می پری باعث ناراحتی او می شوی.</p> <p>حضرت محمد (ص)&nbsp; وسط کسی نمی پرید. تا حرف طرف مقابل تمام نمی شود چیزی نمی گفت.</p> <p>&nbsp;پیامبر از یارانش هم می خواست که وسط حرف دیگران نپرند.&nbsp;</p> <p><span style="color: red">او می فرمود: کسی که وسط حرف برادر مسلمانش بپرد. انگار که به صورت او خراش انداخته است.</span></p><div><a href="https://telegram.me/tebyankoodak" target="_blank"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/small/1394/11/20160201143024542_3.jpg">کانال کودک و نوجوان تبیان</a></div> text/html 2017-06-28T08:20:25+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول پنهان شدن جانوران در جنگل- قسمت دوم http://afareenesh.mihanblog.com/post/871 <h2 class="summary">حیوانات شکارچی و شکار، باید با محیط هم‌رنگ شوند، تا از دید پنهان بمانند. یک حیوان شکارچی باید آهسته به شکار نزدیک شود در حالی که شکار فقط در صورت پنهان ماندن از دید شکارچی، می‌توانند از خطر مرگ در امان بماند.</h2> <p align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/2521725552240136575162623417744116218167.jpg" alt="پنهان شدن جانوران در جنگل- قسمت دوم"></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: red"><strong>روباه‌ها و خرگوش‌های قطبی:</strong></span></p> <p><span style="color: #0000a0">در ناحیه قطب شمال، روباه‌ها و خرگوش‌های قطبی نیز پوستی پشمالو و سفید دارند که با سرزمین‌های برفی قطب، هم‌رنگ است.</span></p> <p>نقش‌های خال‌خالی و خطوط راه‌راه، پرتوهای نور را درهم می شکنند. هرچند این نقش و نگارها به سرعت از فاصله‌ی دور دیده می‌شوند، اما شکستن پرتوهای نور، شناسایی چارچوب بدن حیوان را دشوار می‌کند؛ درنتیجه تشخیص اندازه‌ی جثه حیوان و اینکه آیا تنها است یا به صورت گله، دشوارتر می‌شود.</p> <p align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/20170618133906924_10.jpg" alt="پنهان شدن جانوران در جنگل- قسمت دوم"></p><br> text/html 2017-06-25T23:22:58+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول تبریک عید سعید فطر http://afareenesh.mihanblog.com/post/867 <div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-23547" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-11.gif" alt="-متحرک-عید-سعید-فطر-11" title="Image of -متحرک-عید-سعید-فطر-11" width="400" height="400"><br><img class="aligncenter size-full wp-image-23552" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-16.gif" alt="-متحرک-عید-سعید-فطر-16" title="Image of -متحرک-عید-سعید-فطر-16" width="350" height="156"><br><p align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/20170620134109116_1.jpg" alt="عید فطر"></p> </div> text/html 2017-06-24T06:49:25+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول پنهان شدن جانوران در جنگل- قسمت اول http://afareenesh.mihanblog.com/post/866 <h2 class="summary"> <p>درفصل بهار، آواز پرندگان را می شنویم، اما خود پرندگان به ندرت دیده می شوند. زیرا آن ها پشت پرچین ها وشاخه ها مخفی شده اند. </p> <p align="right">بعضی از پرنده ها لانه ی خود را نوک درخت می سازند. پرنده های دیگر لانه ی خود را روی شاخه های پایین درخت یا در جاهای مخفی ویا حتی در خاک می سازند</p></h2> <p align="center"><img alt="پنهان شدن جانوران در جنگل- قسمت اول" src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/2153816759173381101586472207136186198112244.jpg"></p> <p><span style="color: #8000ff">زمستان که هوا سرد است، بلبل، بیشه را ترک می کند وبه آفریقا می رود. گنجشک پرچین در میان پرچین های حاشیه جنگل به سر می برد.</span></p> <p><span style="color: red"><strong>بدن نرم قورباغه و وزغ‌ها،:</strong></span></p> <p><span style="color: #0000a0">&nbsp;غذایی خوشمزه‌ای برای انواع حیوانات و پرندگان است. اما آن ها با سنگ‌ها و رودخانه‌های پیرامون خود به خوبی هم‌رنگ شده‌اند تا استتار کنند؛ درنتیجه از دید دشمنان در امان می‌مانند. نقش و نگار، و رنگ‌آمیزی، از جمله عوامل مهم در استتار به شمار می‌روند. دوزیستانی که در خشکی زندگی می‌کنند، مثلا قورباغه ‌ی شاخدار آمریکای لاتین، برای استتار از نقش و نگار و رنگ‌های گوناگون پوست بدنشان کمک می‌گیرند؛ بدین ترتیب در اثر شباهت به برگ‌های مرده و پوسیده‌ی کف جنگل، از دید پنهان می‌مانند.</span></p> <p align="center"><img alt="پنهان شدن جانوران در جنگل- قسمت اول" src="http://img.tebyan.net/big/1396/03/20170618124612279_00.jpg"></p>