آفــــــریـــــنـــــش ای خدای مهربانم! آفرینش را از تو آموختم. یاریم فرما تا بتوانم با آفرینش جمله هایی تازه و کارهایی بدیع موجب خوشنودی و تقرّب به تو گردم. http://afareenesh.mihanblog.com 2018-01-16T00:19:21+01:00 text/html 2018-01-14T00:46:34+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول نور http://afareenesh.mihanblog.com/post/914 <div align="center"><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>برای دیدن و هم چنین رشد گیاهان &nbsp;نور لازم است .</strong></span></font></div> <p><span style="color: #000080;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/1386353374925863.gif" alt="" width="300" height="225"></p> <p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>به هر چیزی که از خود نور بدهد چشمه نور می گویند مثل خورشید ، لامپ روشن و...&nbsp;</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p> <p align="center">&nbsp;<img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/sun-clouds3.gif" alt=""></p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>چشمه نور به دو دسته تقسیم می شود :</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><span style="color: #000080;"><strong><font size="2">چشمه نور طبیعی : چیزهایی که به طور طبیعی از خود نور دارند مثل خورشید و ستارگان</font>&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/shishemartob.jpg" alt="" width="339" hspace="0" height="272" border="0" align="bottom"></p> <p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>نور از بعضی چیزها مانند کتاب ، سنگ و ... عبور نمی کند که به آنها&nbsp;کدرمی گویند .</strong></span>&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/ph1-4-03-5-a.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>اگر جلوی چشمه نور جسمی باشد و نور از آن عبور نکند در پشت&nbsp;جسم سایه درست می شود .&nbsp;</strong></span></font></p><p>&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/a3327501983102a.png" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>هر چه جسم کدر به منبع نور نزدیکتر باشد سایه جسم بزرگتر است و هر چه دورتر باشد سایه </strong></span> </font></p><p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>کوچکتر خواهد بود .</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/shadow2.gif" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font size="2">&nbsp;<span style="color: #000080;"><strong>در صبح و عصر که خورشید مایل می تابد ، سایه بلند تر است .</strong></span></font> </p><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>ولی هنگام ظهر چون خورشید بالای سر ماست ، سایه کوتاه تر می شود .&nbsp;</strong></span></font></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/shadow.gif" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>اگر تعداد چشمه های نور بیش از یکی باشد چند سایه در جهت های مختلف تشکیل می شود .&nbsp;</strong></span> </font></p><p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong>از نور برای دادن پیام مثل چراغ راهنمایی ،&nbsp;حرکت خودروها به چپ و راست ، برای درخواست کمک و...</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #000080;"><strong> استفاده می شود .</strong></span>&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/Volkswagon_beetle_flashing_lights.gif" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/payamramz2/stoplight.gif" alt="" width="164" hspace="0" height="140" border="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;<span style="color: #0000ff;"> پلیس معمولاً در خیابان‌های خلوت برای راهنمایی راننده‌ها از سوت استفاده می‌کند، اما در </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">خیابان‌های شلوغ </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">استفاده از سوت برای هشدار دادن به راننده‌ها یا عابر پیاده کمکی نمی‌کند. چه راه حلی را پیشنهاد </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">می‌کنید؟ با </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">علامت دادن پلیس با پرچم و دست علامت می‌دهد، تا ماشین‌ها را نگه دارد و یا اجازه‌ی عبور می‌دهد.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">- هر رنگ نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده‌ها می‌دهد؟<span style="color: #ffff00;"> زرد</span> باید احتیاط کنیم، <span style="color: #ff0000;">قرمز</span> نشانه ایست </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">است، <span style="color: #00ff00;">سبز</span></span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">یعنی حرکت کنیم.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده <span style="color: #ff0000;">قرمز</span> است. وظیفه‌ی ما چیست؟ باید بمانیم و حرکت نکنیم تا </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">ماشین‌ها حرکت </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">کنند.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">چشمه‌ی نور چیست؟ هرچیزی که از خودش نور دهد، چشمه‌ی نور است.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">چند&nbsp; چشمه‌ی نور را نام ببر: خورشید – لامپ – چراغ قوه – آتش – چراغ مطالعه - چراغ راهنمایی</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">5- پرنورترین چشمه‌ی نور چیست؟ نور خورشید.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">- &nbsp;آیا نور چراغ قوه از تمام قسمت‌های مقوا عبور می‌کند؟ خیر</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">جمله خیلی مهم: اجسامی مثل چراغ قوه و خورشید و هرجسمی که از نودش نور عبور دهد چشمه‌ی </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">نور است.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">- چه اجسام دیگری از خودشان نور دارند؟ لامپ – چراغ راهنمایی – چراغ مطالعه- فانوس – چراغ </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">ماشین.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">بیش‌تر چیزهایی که می‌بینیم چشمه‌ی نور نیستند. یعنی از خود نور ندارند و برای دیدن آن‌ها نور لازم </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">است.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">چرا در روز روشن که لامپ‌ها روشن نیستند، می‌توانیم ببینیم؟ چون نور خورشید همه‌جا را روشن </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">کرده.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">آیا برای دیدن فقط نور لازم است؟ برای دیدن بیشتر چیزها نور لازم است.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">نگاه کردن مستقیم به نور خورشید چه زیانی دارد؟ به چشم و پوست آسیب زیادی می‌زند. و باید در مقابل نور </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">خورشید از عینک آفتابی و کرم برای صورت استفاده کنیم.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">چرا سایه تشکیل می‌شود؟ چون جسم جلوی نور خورشید را می‌گیرد و در پشت آن سایه درست</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;"> می‌شود.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">آیا سایه‌ی تمام اجسام که در مقابل نور گرفتید، مثل هم تیره است؟ نخیر</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">آیا با شیشه هم می‌توانید سایه درست کنید؟ امتحان کنید. نور از شیشه عبور می‌کند.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">آیا در روز آفتابی می‌توانید سایه‌ی خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟ خیر</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">سایه‌ی صورت دوست خود را روی مقوا بیندازید و آن را بکشید. از بین می‌رود.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">نگاه کردن به خورشید به طور مستقیم باعث آسیب دیدن چشم‌های شما می‌شود.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">سایه چگونه درست می‌شود؟ وقتی جسمی را در مقابل نور خورشید بگیریم، و نور خورشید نتواند</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;"> از آن بگذرد، پشت&nbsp; آن سایه درست می‌شود.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">آیا چراغ راهنمایی چشمه‌ی نور است؟ بله</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">چراغ راهنمایی کمک می‌کند که ماشین‌ها تصادف نکنند و آدم‌ها به موقع از خیابان عبور کنند.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">از صداها چه استفاده‌هایی می‌کنیم؟ 1) از صدای پرندگان و قرآن و موسیقی لذت می‌بریم.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">2) با همدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم مثل تلفن</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">چراغ جلوی ماشین برای روشنایی در شب و هنگام علامت دادن در هنگام سبقت گرفتن چراغ مه </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">شکن و نور بالا.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">در عقب ماشین چراغ ترمز که وقتی پا بروی ترمز بگذارند روشن می‌شود. چراغ که خاموش و روشن </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">می‌شود و از خطر با خبر می‌کند.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">در جنگل : با چوب آتش درست می‌کنیم. مشعل درست می‌کنیم. از نور آتش و نور مشعل پیام </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">می‌رسانیم.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">جمله مهم: یاد گرفتید که صدا و نور می‌توانند به ما اطلاعات و هشدار دهند. با استفاده از آنچه آموختید، یک </span></strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">وسیله‌ی هشدار دهنده مثل دزدگیر طراحی کنید.</span></strong></font></p> text/html 2018-01-09T04:59:24+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول ویدیو آموزشی برای آموزش تقارن http://afareenesh.mihanblog.com/post/912 <p>ویدیو آموزشی برای آموزش تقارن به دانش آموزان آماده کردم که می توانید آن را دانلود کنید یا مشاهده کنید برای دیدن ویدیو تقارن به صورت تمام صفحه کافی است در سمت چپ پلیر فیلم روی فلش های مخالف هم کلیک کنید. بخش هایی از این فیلم درکلاس درس هنگام تدریس درس تقارن ضبط شده و سپس با افزودن جلوه های تصویری به ان سعی شده تا جذابیت فیلم و محتوای آموزش آن دو چندان شود. البته نباید همکاری دانش آموزان کلاسم را فراموش کرد. در صورت داشتن پیشنهاد یا ایده ای در این رابطه خوشحال میشوم شنونده ی نظرات شما درقسمت نظرات در پایین همین صفحه باشم. در ضمن ویدیو با کیفیت تری از همین فیلم اموزشی موجود می باشد اما بنا به دلیل حجم بیشتر آن و مناسب بودن کیفیت و حجم فایل قرارداده شده از قرار بارگذارس ان برای دانلود اجتنباب کرده ام. حجم فیلم اموزش تقارن ۱۶ مگ و کیفیت آن ۴۸۰ × ۸۵۴&nbsp; می باشد.</p> <div style="width: 618px; " class="wp-video"> <span class="mejs-offscreen">نمایشگر ویدیو</span><div id="mep_0" class="mejs-container svg wp-video-shortcode mejs-video" tabindex="0" role="application" style="width: 620px; height: 701.4px;"><div class="mejs-inner"><div class="mejs-mediaelement"><video class="wp-video-shortcode" id="video-774-1" preload="metadata" style="width: 100%; height: 100%;" src="http://as2.rtl.asset.aparat.com/aparat-video/44e5b87c2807fa60ccfddc1b626493b2882914__58064.mp4?_=1" controls="" width="620" height="348"></video></div></div></div></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer" style=""><span class="mejs-currenttime">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail" style="width: 476px;"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" style="width: 466px;"><span class="mejs-time-loaded" style="width: 0.976747px;"></span><span class="mejs-time-current" style="width: 0px;"></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container" style=""><span class="mejs-duration">05:54</span></div> <div class="gdrts-rating-block gdrts-align-none gdrts-method-stars-rating gdrts-rating-allowed gdrts-rating-open gdrts-item-entity-posts gdrts-item-name-post gdrts-item-id-774 gdrts-item-itemid-83" id="gdrts-unique-id-1"> <div class="gdrts-inner-wrapper"> <div class="gdrts-stars-rating gdrts-block-stars gdrts-state-active gdrts-font-star gdrts-stars-length-5 gdrts-with-fonticon gdrts-fonticon-font" style="height: 30px; line-height: 30px;"><span class="gdrts-stars-empty" style="color: #dddddd; font-size: 30px; line-height: 30px;"><span class="gdrts-stars-active" style="color: #dd0000; width: 0%"></span><span class="gdrts-stars-current" style="color: #ffff00; width: 74%"></span></span></div> <div class="gdrts-rating-text"> Rating: <strong>3.7</strong>. From 63 votes. </div> </div> </div><h3 class="sd-title"><br></h3> text/html 2018-01-09T04:53:50+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول طرح درس تقارن http://afareenesh.mihanblog.com/post/911 <font size="3"> </font><a title="" href="http://www.gorooh.parsiblog.com/" target="_blank"><font size="3">اهداف کلی: </font></a><font size="3">آشنایی دانش آموزان با تقارن</font> <p dir="rtl"><font size="3">اهداف رفتاری:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">در فرآیند آموزش این درس، انتظار می رود فراگیر تواناییهای زیر را کسب نماید:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">1- مفهوم تقارن را درک کند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">2- مفهوم تقارن محوری را بیان کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">3- مشکلهای متقارن و غیرمتقارن را تشخیص دهد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">4- قرینه ی هر شکل را نسبت به محور تقارن داده شده بدست آورد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">5- وجود یا عدم وجود محور تقارن را در اشکال هندسی بررسی کند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">6- محور تقارن شکلهای هندسی را رسم کند و تعداد آنها را در هر شکل بدست آورد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">ویژگی عمومی فراگیران:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>الف- سن:</i> 13 سال</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>ب- توانایی ذهنی:</i> اکثر دانش آموزان کلاس در وضعیت ذهنی و هوشی متوسط قرار دارند. ولی در بین دانش آموزان افرادی با سطح هوشی و گیرایی بالا نیز قرار دارند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>ج- وضعیت اقتصادی:</i> خانواده های این دانش آموزان در وضعیت اقتصادی متوسط رو به پایین قرار دارند و اکثر پدران کارگر یا کشاورز هستند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>د- وضعیت اجتماعی:</i> با توجه به اینکه دانش آموزان در منطقه محروم سکونت دارند وضعیت اجتماعی این دانش آموزان در حد متوسط است ولی با توجه به اینکه آموزشگاه محل تحصیبل آنها شبانه روزی است و توجه ویژه به اینگونه مدارس از لحاظ اطلاع رسانی از طریق بخشنامه ها، مسابقات و CD های آموزشی از لحاظ اجتماعی درحد متوسط رو به بالا قرار دارند.</font></p><br clear="all"> <p dir="rtl"><font size="3"><i>روش های تدریس:</i> تلفیقی از روشهای مشارکتی، توصیفی و نمایشی، پرسشو پاسخ، سخنرانی و حل مسئله.</font></p> <p dir="rtl"> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">زمان</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3"><i>مدل کلاس و گروه آموزشی:</i> دانش آموزان بصورت گروهبندی شده سر کلاس می نشینند.</font> <p dir="rtl"><font size="3"><i>مواد و وسایل مورد نیاز:</i> کتاب درسی، تخته سیاه، تخته پاک کن، گچ سفید و رنگی، مقوا، قیچی، ماژیک، میخ، کش، نخ کاموا، تابلو چوبی، خط کش، آیینه، چسب، گونیا، کتاب ریاضی اندیشه دوم راهنمایی.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">10 دقیقه</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3"><i>اقدامات قبل از شروع درس:</i> سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب دانش آموزان توسط نماینده کلاس (دادن مسئولیت به دانش آموزان)، دقت در وضع روحی و جسمی دانش آموزان، دقت در وضعیت فیزیکی کلاس، دیدن و بررسی تکالیف داده شده جلسه قبل توسط سرگروه ها، تشویق دانش آموزانی که تکالیفشان را به خوبی انجام داده اند، بررسی وسایل دانش آموزان از جمله: کتاب درسی، لوازم التحریر و سایر وسایل لازم در ارتباط با درس جدیدو ...</font> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>ایجاد ارتباط و انگیزه سازی:</i> از یکی از دانش آموزان می خواهیم قبل از شروع کلاس شکلهای زیر را روی تخته کلاس رسم نماید.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">20 دقیقه</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3"><i>ارزشیابی تشخیصی:</i> با نوشتن دو سوال روی کاغذ و توزیع کاغذها بین گروه ها این مرحله را انجام می دهیم: سوال اول مربوط به درس گذشته و سوال دوم مربوط به درس جدید می باشد. هدف از طرح سوال اول اطمینان از فراگیری درس گذشته و هدف از طرح سوال دوم تشخیص میزان فراگیریهای قبلی و ذهنیت دانش آموزان از درس جدید.</font> <p dir="rtl"><font size="3">از دانش آموزان می خواهیم در مورد شکلهای رسم شده روی تابلو بصورت گروهی نظرات خود را بیان کنند.</font></p><i><br clear="all"></i> <p dir="rtl"><font size="3"><i>فعالیتهای معلم- دانش آموز:</i> ابتدا جهت آشنایی دانش آموز بطور ملموس با مفهوم تقارن و انگیزی سازی تقویت حس کنجکاوی در دانش آموز در کلاس مراحل زیر را دنبال می کنیم:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">1-&nbsp; </font> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">زمان</font></p></div></td></tr></tbody></table> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">40 دقیقه</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3">تلفیق با خلقت انسان: هوالجمیل. خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. پس وجود تقارندر زیبایی چهره انسان تأسیر بسزایی دارد متقارن بودن، چشم ها، ابروها، گوشها، دست، پا و...</font> <p dir="rtl"><font size="3">2-&nbsp; تلفیق با دروس دیگر: کاربرد و ارتباط این درس را با دروس دیگر بیان و در مورد آن بحث می کنیم. به اینصورت شروع می کنیم در مبحث فیزیک کتاب علوم خوانده اید که شعاع تابش و بازتابش نسبت به نیمساز زاویه های بین آنها متقارن اند و خط نیمساغز خط تقارن انها است.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلفیق با هنر: در ساختمانها و نقاشی هایی که خط تقارن دارند زیبایی خاصی مشاهده می شود.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">4-&nbsp; به تعداد گروه ها از شکلهای 1و2و3 روی مقوای تازده تهیه کرده و با قیچی در اختیار گروه ها قرار می دهیم از آنها می خواهیم تا شکلها را ببرند. شکلهای شماره4و5 را که از قبل تهیه شده اند را در اختیار گروه ها قرار می دهیم و از آنها می خواهیم سعی کنند مقواها را از وسط تا بزنند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> شکلهای شماره 1و2و3 با شکلهای شماره 4و5 چه فرقی دارند، هر دسته چه شباهتی دارند؟ بدون تأیید یا رد پاسخ و نتیجه گیری به پاسخهای دانش آموزان گوش می دهیم و سپس درسد را ادامه می دهیم. سپس شکل شماره 6 را روی لبه آیینه قرار داده و تکان می دهیم تا دانش آموزان نیمه دیگر شکل را در آیینه ببینند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> تصویری که در آیینه می بینید با شکل اولیه تفاوتی دارد یا خیر؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">سپس اشاره می کنیم که موضوع درس امروز تقارن است، تقارن دو نوع است: 1- تقارن محوری&nbsp; 2- تقارن مرکزی که مبحث درس امروز در مورد تقارن محوری است.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">خط d و نقطه A را در نظر بگیرید. برای یافتن قرینه نقطه ی A نسبت به خط d، از نقطه A به خط d عمود می کنیم سپس به اندازه AH ادامه می دهیم. نقطهA قرینه نقطهA نسبت به خط d خواهد بود.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> آیا می دانید خط d نسبت به پاره خطAA چه وضعی دارد؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">خطd عمود منصف AAاست. پس نتیجه می گیریم برای بدست آوردن قرینه یک شکل نسبت به خط d باید از نقاط واقع روی آن شکل به خط d عمود کنیم و به اندازه فاصله ی آن نقطه تا خط ادامه دهیم. شکلی که به این صورت بدست می آید قرینه ی شکل اول نسبت به خط d خواهد بود.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> اگر نقطه A ثابت باشد و خط d عوض شود آیا قرینه ی A نسبت به d همان نقطه ی قبلی (A) خواهد بود. (روی تایلو خط d را بصورت زیر عوض می کنیم)؟ خیر. پس نتیجه می گیریم اگر خط d عوض شود و قرینه نقطه (شکل) نیز به جای دیگری انتقال خواهد یافت و جواب صحیح را روی تابلو نشان می دهیم تا دانش آموزان بطور شهودی به درستی جواب پی ببرد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> اگر قرینه ی یک شکل را نسبت به خط d بدست آوریم شکل ظاهری آن عوض می شود؟ (بدین منظور شکلی را روی تابلو می کشیم بعنوان مثال شکل شماره7 را رسم کرده و از یکی از دانش آموزان می خواهیم قرینه ی این شکل را نسبت به خطd رسم کند و جواب را پیدا کند؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;خیر، نتیجه می گیریم فقط شکل جابجا می شود؛ اندازه ها و شکل ظاهری آن تغییر نمی کند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">به منظور ارزشیابی تدریجی به دانش آموزان وقت داده می شود تا کار در کلاس را بصورت انفرادی حل و در صورت پیدا شدن شکل بصورت گروهی با هم مشورت کنند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">در تمرین 1 کار در کلاس ص181 دانش آموزان با توجه به تعریف ها و تعریف قرینه نسبت به خط قرینه ی شکل ها را رسم کرده و در عین حال بطور شهودی به این نتیجه می رسند که برای بدست آوردن قرینه ی یک چهارضلعی نسبت به خط باید از قرینه ی رئوس آن استفاده کنند و اگر صفحه ی شکل را روی خط d تا کنیم شکل و قرینه اش بر هم منطبق خواهند شد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">روی تخته چوبی میخکوب تهیه شود با استفاده از نخ کاموا خط تقارنی را در نظر می گیریم با کش یک مربع روی تخته می سازیم سپس به دانش آموزان می گوییم می خواهیم قرینه ی این شکل را نسبت به خط تقارن بدست می آوریم با نخ کاموا هر راس را به خط تقارن وصل کرده و به همان اندازه جلو می رویم تا به میخ مورد نظر برسیم. پس میخهای بدست آمده را با کش به هم وصل می کنیم تا قرینه شکل بدست آید.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">تخته را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم تا برای شکلهای مختلف قرینه پیدا کنند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">در حل تمرین 2 کار در کلاس ص181 از دانش آموزان می خواهیم راههای پیشنهادی برای بدست آوردن قرینه ی آنها را نسبت به خط d مطرح کنند. پاسخهای ممکن: 1- روی کاغذ شکل را کشیده و کاغذ را تا می زنیم و قرینه شکل را چاپ می کنیم. پیشنهاد می دهیم که برای رسم دایره مرکز آن را قرینه کرده و با پرگار به شعاع قبلی دایره ای را رسم کنیم.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>تدریس ص182:</i> با رسم کردن خطی روی تابلو و قراردادن شکلهای شماره1و2و3 برروی خط نشان می دهیم خط شکل را به دو نیمه قرینه تقسیم می کند. با ماژیک برای تمام شکلهای شماره 1و2و3 محور تقارن d را رسم می کنیم و اشاره می کنیم خط d را محور تقارن یک شکل گوییم و هرگاه از نقطه ای روی شکل بهd عمود کنیم به اندازه خودش ادامه دهیم نقطه دیگری روی شکل بدست می آید.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">یک نقطه روی شکل شماره8 در نظر می گیریم به خط عمود می کنیم و به همان اندازه ادامه می دهیم.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> آیا نقطه ی دیگری روی شکل بدست می آید؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">بله، پس خط رسم شده محور تقارن شکل است.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">روی تابلو شکل شمار9 را کشیده و چند نقطه روی آن درنظر می گیریم و به خط ی عمود کرده و به همان اندازه ادامه می دهیم تا دانش آموزان بطور شهودی مطلب را متوجه شدند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">روی تابلو متوازی الاضلاع و خط d را رسم می کنیم سپس از دانش آموزان می پرسیم:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> خط d محور تقارن شکل زیر نیست. چرا؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">-&nbsp;&nbsp; پاسخ: اگر از نقطه A به d عمود کنیم و به اندازه خودش امتداد دهیم، نقطه ی دیگری روی شکل بدست نمی آید یا با تاکردن متوازی الاضلاع روی خطd و قرار نگرفتن دو قسمت شکل روی هم به دانش آموزان نشان می دهیم کهd محور تقارن شکل نیست.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">به منظور ارزشیابی تدریجی به دانش آموزان فرصت داده می شود کار در کلاس ص182 را حل نمایند و در هنگام حل کار درکلاس روی تابلو با روش پرسش و پاسخ نتایج را برری می کنیم.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> آیا همه اشکال محور تقارن دارند؟ خیر</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> آیا همه شکلها یک محور تقارن دارند؟ خیر</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">شکلهای شماره 4و5، متوازی الاضلاع و ... را نشان داده و به این نکته اشاره می کنیم که بعضی از اشکال محور تقارن ندارند و تعداد محورهای تقارن را در شکلهای مورد نظر بررسی می کنیم. سپس نتیجه می گیریم بعضی از اشکال محور تقارن ندارند، در عین حال بعضی یکسای، بیشتر و یا حتی بی شمار محور تقارن دارند.</font></p><i><br clear="all"></i> <p dir="rtl"><i><font size="3">ارزشیابی تکوینی و پایانی:</font></i></p> <p dir="rtl"> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">زمان</font></p></div></td></tr></tbody></table> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">10 دقیقه</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3">از دانش آموزان می خواهیم که بصورت گروهی به سوالات زیر پاسخ دهند.</font> <p dir="rtl"><i><font size="3">&nbsp;</font></i></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> در صفحه زیرحداقل چند خانه ی دیگر را رنگ کنیم تا شکل متقارن شود؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>سوال:</i> شکل زیر را به گونه ای کامل کنید که خط d محور تقارن شکل باشد؟</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><i><br clear="all"></i> <p dir="rtl"><font size="3"><i>فعالیتهای خلاقانه دانش آموز:</i> از دانش آموزان می خواهیم:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">1-&nbsp;&nbsp; </font> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">زمان</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3">اشیای طبیعی متقارن مانند عکس، گلها، برگها را جمع آوری کنند.</font> <p dir="rtl"><font size="3">2-&nbsp;&nbsp; در مورد اثر گذاری وجود تقارن در زیبایی تحقیق کنند.</font></p> <p dir="rtl"><i><font size="3">&nbsp;</font></i></p> <p dir="rtl"> </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"><font size="3">10 دقیقه</font></p></div></td></tr></tbody></table><font size="3"><i>فرصت سوال:</i> از دانش آموزان می خواهیم فکر کنند و اگر در رابطه با درس سوال یا اشکالی دارند بپرسند. در صورت مطرح شدن سوال از دانش آموزان دیگر می خواهیم تا به سوالات دوستان خود پاسخ دهند سپس مادر تکمیل صحبتهای دانش آموزان بطور کامل موضوع را بررسی کنیم.</font> <p dir="rtl"><font size="3"><i>تعیین تکلیف:</i> از دانش آموزان می خواهیم تمرین ص185 را انجام دهند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><i>معرفی کتاب:</i> از کتاب اندیشه پایه دوم راهنمایی مبحث تقارن محوری را معرفی می نماییم</font></p> text/html 2018-01-06T00:45:16+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول مجموعه ای از نکات کلیدی هشت فصل اول از کتاب علوم دوم ابتدایی http://afareenesh.mihanblog.com/post/909 ر این پست از سایت نازک مجموعه ای از نکات کلیدی هشت فصل اول از کتاب علوم دوم ابتدایی برای استفاده ی اولیا و دانش آموزان در منزل آماده گردیده است که می توانید در قسمت زیرین آن را دانلود نمایید . اولیا عزیز توجه نمایید که این نکات برای شما بزرگواران تنطیم شده است و اگر قصد آموزش این مطالب را به فرزندتان دارید حتما با زبان کودکانه آن ها را همراهی بفرمایید .<br> چکیده ای از مطالب هشت فصل اول کتاب درج شده در این فایل ،&nbsp; در پایین مشاهده کنید و اگر آن را مفید دیدید سپس آن را دانلود نمایید . <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل اول – زنگ علوم<br> – یکی از راههایی که ما می توانیم درباره ی دنیای اطرافمان اطلاعات جمع کنیم ، مشاهده کردن است .<br> – مشاهده یعنی ما از همه ی حس های خود درست استفاده کنیم . مثلا با دقت نگاه کنیم و گوش کنیم .<br> – خداوند به ما انسان ها پنج حس بخشیده که عبارتند از : بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی ، لامسه (بساوایی)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل دوم – هوای سالم ، آب سالم<br> – برای اینکه آلودگی هوا کم شود : – کمتر از ماشین های شخصی برای رفت و آمد استفاده کنیم . – برای رفت و آمد در شهرهای بزرگ از اتومبیل های عمومی مثل اتوبوس و مترو استفاده کنیم . – درخت بکاریم – کارخانه ها را از شهرها دور کنیم .<br> – دود کارخانه ها ، دود ماشین ها و گرد و غبار هوا را آلوده میکند .<br> – نفس کشیدن در هوای آلوده نه تنها انسان را بلکه جانوران و گیاهان را هم بیمار میکند .<br> – همه ی جانداران برای زنده ماندن و رشد کردن به آب سالم نیاز دارند .<br> – بعضی از انسان ها با ریختن زباله آب رودها و دریاها را آلوده میکنند .<br> – آب آلوده جانورانی را که در آب زندگی میکنند بیمار میکند و موجب مرگ آن ها می شود .<br> – موارد استفاده ی ما انسان ها از آب : – برطرف کردن تشنگی –پختن غذا – شست و شو – آبیاری زمین های کشاورزی – پرورش و صید ماهی</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل سوم – زندگی ما و گردش زمین ۱<br> – زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم مانند توپ است که به آن کره می گویند .<br> – خداوند برای روشن شدن و گرم شدن زمین خورشید را آفریده است .<br> – وقتی خورشید به زمین می تابد قسمتی از زمین که رو به خورشید است روشن می شود . به این حالت روز می گویند .<br> – قسمتی از زمین که پشت به خورشید است تاریک است . به این حالت شب می گویند .<br> – کره ی زمین به دور خودش می چرخد . با چرخش زمین به دور خودش روز و شب به وجود می آید .<br> – یکبار گردش کامل زمین به دور خودش ۲۴ ساعت طول می کشد . به این ۲۴ ساعت یک شبانه روز می گویند .<br> – گرمای هوا در ساعت های مختلف روز یکسان نیست .معمولا صبح ها و عصرها خنک تر از ظهرهاست .<br> – به گرمی و سردی هوا دمای هوا می گویند .<br> – دمای هوا را با وسیله ای به نام دماسنج اندازه می گیریم .<br> – دماسنج وسیله ای است که تغییر دمای هوا (گرمی و سردی) را اندازه می گیرد .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل چهارم – زندگی ما و گردش زمین ۲<br> – نور و گرمای خورشید به همه جای زمین یکسان نمی رسد زیرا نور خورشید به همه جای زمین راست و مستقیم نمی تابد .<br> – زمانی که نور خورشید به محلی از زمین راست می تابد آن محل گرمتر از زمانی است که خورشید کج یا مایل می تابد .<br> – در تابستان هوا گرم تر از زمستان است زیر نور خورشید به طور راست به زمین می تابد . اما در زمستان به صورت مایل می تابد .<br> – دمای هوا در فصل های مختلف سال فرق دارد .<br> – چهار فصل سال عبارتند از : بهار ، تابستان ، پاییز ، زمستان .<br> – به جابجایی و حرکت هوا باد می گویند .<br> – جهت وزش باد را به وسیله ی بادنما مشخص می کنند .<br> – فرفره سرعت وزش باد را نشان می دهد .<br> – از باد در انجام بعضی کارها استفاده می شود مانند : – چرخاندن پره های آسیاب – حرکت قایق های بادبادنی روی آب – خشک کردن لباس ها</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل پنجم – پیام رمز را پیدا کن ۱<br> – حس بینایی و حس شنوایی ، دو حس مهم در برقراری ارتباط با دیگران هستند .<br> – گاهی اوقات با نور و صدا به دیگران پیام می دهیم . مثلا ماشین ها با بوق و نور چراغ ها به هم پیام می دهند یا آمبولانس با صدای آژیر و نور<br> – وظیفه ی رانندگان هنگام نزدیک شدن آمبولانس این است که راه را برای آمبولانس باز کنند چون جان یک بیمار در خطر است .<br> –<br> – صداهایی که در اطراف ما هستند با هم فرق دارند . بعضی صداها بلند ، آهسته ، نازک یا بم هستند .<br> – وقتی ما حرف می زنیم تارهای صوتی حنجره ی ما می لرزند و صدا تولید می شود .<br> – صدا بر اثر لرزش ایجاد می شود . وقتی چیزی می لرزد صدا تولید می شود .<br> – بعضی صداها مانند صدای دریا با موتورسیکلت ها و … آزاردهنده هستند .<br> – بعضی صداها مانند صدای زنگ ساعت ، زنگ درب حیاط ، صدای اذان پیام رسان هستند .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل ششم – پیام رمز را پیدا کن ۲<br> – آقای پلیس در خیابان ها برای راهنمایی راننده ها از سوت و حرکات دست استفاده می کند . اما بهترین وسیله برای راهنمایی راننده ها و عابران پیاده در خیابان های شلوغ چراغ راهنمایی و رانندگی است .<br> – دو نوع چراغ راهنما داریم . ۱ – چراغ راهنمایی سه رنگ مخصوص رانندگان است . رنگ سبز نشانه ی حرکت ، رنگ زرد نشانه ی احتیاط و رنگ قرمز نشانه ی ایست است . ۲ – چراغ دو رنگ مخصوص عابران پیاده است . رنگ سبز نشلنه ی حرکت است و رنگ قرمز این چراغ راهنما نشانه ی ایست است . روی چراغ های این چراغ راهنما معمولا یک آدمک در حال حرکت یا ایستاده دیده می شود .<br> – هر جسمی که از خودش نور بدهد چشمه ی نور است . مانند خورشید ، چراغ راهنما ، لامپ ، شمع روشن و …<br> – بزرگترین چشمه ی نوری که ما می شناسیم خورشید است .<br> – حشره ی شب تاب در تاریکی شب مقداری نور نارنجی و زرد از خود تولید می کند .<br> – برای این که چیزی دیده شود باید نور به آن بتابد و بازتاب نور به چشم ما برسد . همچنین چشم ما باید سالم و بینا باشد .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل هفتم – اگر تمام شود ….<br> – انسان ها در شهرها برای رفت و آمد از وسایل نقلیه استفاده می کنند .<br> – خودروها برای حرکت کردن به سوخت نیاز دارند .<br> – به موادی مانند نفت ، بنزین ، گاز و گازوییل سوخت می گویند .<br> – سوخت ها می سوزند و گرما تولید می کنند . از گرمای آن ها برای گرم کردن خانه ها ، مدرسه ها ، پخت و پز غذا و حرکت در آوردن خودروها استفاده می شود .<br> – سوخت بعضی خودروها بنزین ، بعضی دیگر گاز یا گازوییل است .<br> – اگر مسافران از اتوبوس به جای ماشین های شخصی خود برای رفت و آمد استفاده کنند خیابان ها کمتر شلوغ می شود و سوخت کمتری هم مصرف می شود .<br> – در گذشته از چوب و زغال برای پخت و پز و گرم کردن خانه ها استفاده می شده است .<br> – زغال را از چوب درختان بدست می آورند . استفاده ی بیش از حد از چوب باعث نابودی جنگل ها می شود .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>فصل هشتم – بسازیم و لذت ببریم !<br> – انسان ها برای انجام خیلی از کارها از وسایلی استفاده می کنند که کار آن ها را راحتتر می کند . به این وسایل ابزار می گویند .<br> – بعضی ابزارها ساده هستند مانند چاقو و پیچ گوشتی و بعضی پیچیده هستند مثل چرخ خیاطی و اتومبیل<br> – استفاده از بعضی ابزارها خطرناک است و باید زیر نظر بزرگترها از آن ها استفاده کنیم .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div id="attachment_15531" style="width: 221px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://nazak.ir/wp-content/uploads/نکات-علوم.jpg"><img class="wp-image-15531 size-medium" src="http://nazak.ir/wp-content/uploads/نکات-علوم-211x300.jpg" alt="نکات-علوم" width="211" height="300"></a><p class="wp-caption-text">سوالات علوم</p></div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazak.ir/wp-content/uploads/مجموعه-نکات-کلیدی-علوم-پایه-دوم-ابتدایی.pdf" target="_blank">دانلود مجموعه نکات کلیدی درس علوم دوم ابتدایی</a></p> text/html 2018-01-06T00:38:53+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول چگونه صدا پدید می آید؟ http://afareenesh.mihanblog.com/post/905 <p dir="rtl" align="center"><strong><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#0000ff">چگونه صدا پدید می آید؟</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">وقتی جسمی حرکت می کند، از آن صدا پدید می آید. بطوری که اگر در دنیا جسمی حرکت نکند، هیچ گونه صدایی هم به وجود نمی آید.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">مانند اینکه از یک قطعه نوار لاستیکی که در کنار جعبه ای افتاده، صدایی بلند نمی شود. حتی از یک قطعه نوار لاستیکی هم که از یک سر جعبه به سر دیگر کشیده شده باشد، صدایی شنیده نمی شود؛ اما اگر همین نوار را با انگشت رو به بالا کشیده و رها شود، صدایی به گوش</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">می رسد. زیرا نوار پلاستیکی به حرکت پس و پیش انداخته شده است. بطوری که پس از کشیدن و رها کردن نوار پلاستیکی، لرزش آن را می توان با چشم دید.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">باید دانست که هرگاه جسمی پس و پیش حرکت کند، گفته می شود آن جسم در ارتعاش / لرزش است.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">پس وقتی که جسمی به تندی می لرزد، صدا می دهد و صدای آن شنیده می شود. مانند:</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/211C.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">ساعت زنگدار که با آن صبح ها بیدار می شوند، زیرا در آن کاسه مانندی بکار رفته که به لرزه در آمده و صدا پدید می آورد تا شنیده شود.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/211D.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">برگ درختان که وقتی با آمدن باد تکان می خورند و می لرزند، و از آنها صدای آهسته ای شنیده می شود.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">صدای جانوران که وقتی صدا می کنند، شنیده می شود.</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">بعضی صداها از بس شنیده شده اند، زود شناسایی می شوند. اما هر روز، به یقین، صداهایی نیز شنیده می شوند که شناخته نمی شوند. اگر برخی از این صدا دنبال شوند، بی تردید آخر به جسمی برخورد می شود که در حال لرزیدن است.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#0000ff">چرا لرزش علت به وجود آمدن صدا است؟</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">برای اینکه تا زمانی که چیزی می لرزد، ایجاد صدا می کند و وقتی از لرزش افتاد، صدای آن هم قطع می شود.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000">آزمایش و تجربه:</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#9900ff">چیزهای مورد نیاز آزمایش:</font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۱&nbsp;– طبل و دو چوب آن</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۲&nbsp;– مقداری چوب پنبه</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#9900ff">روش آزمایش:</font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۱&nbsp;– چوب ها و طبل به تنهایی صدایی ندارند.</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><font face="times new roman, times, serif"><font size="4"><strong>۲&nbsp;-&nbsp;&nbsp;</strong><strong>چوب ها را به طبل می زنیم و صدای آن را می شنویم، زیرا با هر بار چوب زدن پوست</strong></font></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font face="times new roman, times, serif"><font size="4"><strong>طبل را به حرکت و لرزش در می آوریم. ولی لرزیدن پوست طبل را نمی بینیم.</strong></font></font></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><p dir="rtl" align="center"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/211E.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p></font></strong><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۳&nbsp;– چند تکه چوب پنبه روی طبل می ریزیم و دو باره آن را به صدا در می آوریم. این بار مشاهده می کنیم که چوب پنبه ها بالا و پایین می پرند، زیرا پوست طبل به علت زدن چوب ها به حرکت در می آیند و می لرزند.</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۴&nbsp;– وقتی که دیگر چوب پنبه ها بالا و پایین نپرند، صدا هم قطع می شود. زیرا دیگر پوست طبل حرکت نمی کند تا بلزرد.</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">پس:&nbsp;<font color="#ff0000">لرزش اجسام (پوست طبل) علت صدای آنها است.</font></font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000">آزمایش و تجربه:</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#9900ff">چیزهای مورد نیاز آزمایش:</font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۱&nbsp;– جعبه خالی</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۲&nbsp;– نوار لاستیکی</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><font color="#9900ff">روش آزمایش:</font></font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">نوار لاستیکی را به دور جعبه خالی می اندازیم.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><p dir="rtl" align="center"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/211F.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p></font></strong><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۱ – نوار را می کشیم و رها می کنیم. صدایی از آن شنیده می شود. زیرا بطوری که مشاهده می کنیم نوار پلاستیکی حرکت می کند و می لرزد.</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۲&nbsp;– وقتی که دیگر نوار پلاستیکی حرکت نمی کند و نمی لرزد، صدا هم قطع می شود.</font></strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">پس:&nbsp;<font color="#ff0000">لرزش اجسام (نوار لاستیکی) علت صدای آنها است.</font></font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000">آزمایش&nbsp;و&nbsp;تجربه:</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#9900ff">چیزهای مورد نیاز آزمایش:</font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۱&nbsp;– زنگ</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۲ - &nbsp;یک تکه چوب</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#9900ff">روش آزمایش:</font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۱&nbsp;- چوب و زنگ به تنهایی صدایی ندارند.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۲&nbsp;– چوب را به زنگ می زنیم و صدای آن را می شنویم، زیرا با زدن چوب،&nbsp; زنگ را به حرکت و لرزش در می آوریم. ولی لرزیدن زنگ را نمی بینیم.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><p dir="rtl" align="center"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/211G.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p></font></strong><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۳ – انگشت خود را به زنگ نزدیک می کنیم و به آرامی به آن می مالیم. حس می کنیم که زنگ می لرزد</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">۴&nbsp;– وقتی که لرزش زنگ تمام می شود، دیگر صدایی شنیده نمی شود.</font></strong></p><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">پس:&nbsp;<font color="#ff0000">لرزش اجسام (زنگ) علت صدای آنها است.</font></font></strong></p><p dir="rtl"><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><div><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="6" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000">فرق صداها</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif"><font size="5" color="#0000ff">صداها چه فرق هایی با یکدیگر دارند؟</font></font></strong></p><p style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="center"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/606A.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">صداها با هم فرق هایی دارند:</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#00cc99"><strong>۱ - صدای موجودات مختلف با هم فرق دارد.</strong></font></font></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">هر چه در جهان وجود دارد، صدای خود را دارد و برای همین با هم فرق دارند. مانند:</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">صدای جانوران که با هم فرق دارد. یا اینکه</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><strong style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4" face="times new roman, times, serif"><p dir="rtl" align="center"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/606B.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></p></font></strong><p dir="rtl" style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="center">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="right"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">صدای سازها که باهم فرق دارد.</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#00cc99"><strong>۲&nbsp;– روش تولید و دُرُست شدن صداها فرق دارد.</strong></font></font></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="justify"><font size="4"><font face="times new roman, times, serif" color="#000000"><strong>روش چیزهای به لرزش درآمدن چیزهای گوناگون برای به وجود آمدن صداها با یگدیگر فرق دارد:</strong></font></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><strong style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4" face="times new roman, times, serif"><p dir="rtl" align="center"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/606C.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p></font><p dir="rtl"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">بعضی صداها از&nbsp;<font color="#00cc99">بهم خوردن چیزها</font>&nbsp;درست می شوند مانند صدای سنج، صدای طبل</font></strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/606D.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p></strong><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">بعضی صداها از&nbsp;<font color="#33cc66">دمیدن /</font>&nbsp;<font color="#00cc99">فوت کردن</font>&nbsp;درست می شوند مانند صدای شیپور، صدای سوت</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#00cc99">۳&nbsp;– زیر و بمی صداها فرق دارد.</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">بعضی صداها&nbsp;<font color="#00cc99">زیر</font>&nbsp;هستند. مانند صدای ویولن</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">و بعضی دیگر<font color="#00cc99">&nbsp;بَم</font>&nbsp;می باشند. مانند صدای رعد در آسمان</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#00cc99">۴&nbsp;– بلندی صداها فرق دارد</font></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><strong>صدای با بلندی زیاد به راحتی شنیده می شود و گاهی هم ناراحت کننده است و به آن&nbsp;</strong><strong>صدای&nbsp;<font color="#00cc99">بلند</font></strong><strong>گویند.</strong></font></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><strong>صدای با بلندی کم به راحتی شنیده نمی شود و به آن&nbsp;</strong><strong>صدای&nbsp;<font color="#00cc99">کوتاه</font></strong><font color="#00cc99"><strong>&nbsp;</strong><strong>(آهسته)</strong></font><strong>&nbsp;گویند.</strong></font></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></strong></p> text/html 2018-01-05T11:58:32+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول مطالبی در مورد صدا و نور بیشتر بدانید http://afareenesh.mihanblog.com/post/545 <p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><strong><font size="4">مطالبی در مورد صدا و نور&nbsp;بیشتر بدانید</font></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><strong><font size="4"><br></font></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><strong><font size="4">کار عملی = ساخت تلفن</font></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><strong><font size="4"><br></font></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><strong>وسایل دو لیوان یکبار مصرف - دو چوب کبریت - حدود ۶ متر نخ کلفت مثل نخ کاموا</strong></p><div id="posttitle" align="center"><a href="http://bandarstudents.blogfa.com/post-109.aspx" style="text-decoration: none; font-size: 11px; color: rgb(88, 87, 67);"><strong>کاردستی کودکان - ساخت تلفن - فصل صدا علوم دوم ابتدایی</strong></a></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">برگرفته از وب خانم رسولی</span></div><div><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="تلفن " src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20.jpg" style="width: 350px; height: 211px;" width="350" hspace="0" height="211" border="0" align="bottom"></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">در فصل صدا از کتاب علوم دوم ابتدایی به ساختن تلفن برای انتقال صدا اشاره شده است . برای ساختن این تلفن به مقداری نخ&nbsp;، لیوان یکبار مصرف یا قوطی خالی کنسرو و گیره نیاز هست .<br>اگر از قوطی های خالی کنسرو استفاده می شود باید به این نکته توجه کرد که هنگام باز کردن قوطی لبه های تیز قوطی&nbsp;کاملا کوبیده شود تا خطری&nbsp;کودکان را تهدید نکند . سپس با استفاده از یک جسم نوک تیز سوراخی را در ته لیوان یا قوطی&nbsp;ایجاد کنید&nbsp;. یک سر نخ را از سوراخ رد کرده و به گیره گره بزنید . با سر دیگر نخ هم همین کار را انجام دهید .</span></p><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="تلفن" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%201.gif" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">صدا چگونه منتقل می شود ؟<br>هنگامی که&nbsp;شخصی در لیوان صحبت می کند&nbsp;امواج صوتی&nbsp;سبب ایجاد ارتعاش&nbsp;در ته لیوان&nbsp;می شود . در نتیجه ته لیوان شروع به حرکت با سرعتی برابر ۰۰۱/۰&nbsp; بار در ثانیه به جلو و عقب می کند . این ارتعاشات به نخ بسته شده در ته لیوان انتقال می یابد . بنابراین ته لیوان دوم هم بر اثر این ارتعاشات ناشی از امواج صوتی شروع به حرکت به جلو و عقب با سرعت خیلی بالا می کند . در نتیجه شخص دوم می تواند امواج صوتی که شخص اول فرستاده است را به راحتی بشنود . وقتی که رشته نخ سست باشد صدا سیر لازم را در نخ ندارد و هنگامی که نخ کشیده و&nbsp;محکم&nbsp;باشد امواج صوتی به راحتی با ایجاد لرزش در نخ انتقال می یابند .</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;<br>۱ - از فرزندتان بخواهید که نقاشی ها را رنگ آمیزی کند . سپس نقاشی ها را&nbsp;برش بزنید و چترباز را از مقوا جدا نمایید .</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/hava/hava2.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>۲ - دو طرف چترباز را&nbsp;به یکدیگر بچسبانید و با استفاده از پانچ در دستان چترباز دو سوراخ برای عبور دادن نخ ایجاد نمایید .</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/hava/hava1.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">۳ - اگر تکه پارچه ای از چتر کهنه و بدون استفاده فرزندتان در اختیار دارید آن را برای چتر به شکل مربع برش بزنید و اگر ندارید هم مانند من از نایلون های معمولی استفاده کنید . دو نخ برای طناب های چتر به صورت هم اندازه تهیه کنید . دو سر آزاد هر نخ را به دو گوشه ی چتر گره بزنید و پس از عبور دادن سر دیگر نخ از دستان چترباز ، دو گوشه ی دیگر چتر را گره بزنید .</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/hava/hava3.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">از فرزندتان بخواهید که در ارتفاعی بالاتر از سطح زمین قرار بگیرد و چتر را رها کند و پرواز چترباز با کمک چترش را مشاهده کند . مواظب خطرات ناشی از قرار گرفتن فرزندتان در ارتفاع بلند باشید .</span></p><div id="posttitle" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;"><a href="http://bandarstudents.blogfa.com/post-113.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(88, 87, 67);"><strong>کاردستی کودکان - ساخت بادسنج - علوم دوم ابتدایی</strong></a></div><div id="postbody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;"><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp; &nbsp; در فصل هوا تغییر می کند از کتاب علوم پایه دوم ابتدایی به معرفی باد و بادنما پرداخته شده است . پس از تدریس این درس شاگردانم را به حیاط بردم و از آنان خواستم بادنماهای ساخته شده توسط خودشان را در معرض باد قرار دهند و جهت وزش باد را مشخص کنند&nbsp;تا به صورت عینی با کار و عمل&nbsp;بادنما آشنا شوند&nbsp;. در هنگام ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان از این موضوع&nbsp;، یکی از بچه ها به جای واژه ی بادنما از کلمه ی بادسنج استفاده کرد و این جا بود که من معلم بر آن شدم تا تفاوت بین این دو دستگاه و عملکرد آن ها را به صورت عینی&nbsp;شرح دهم . آن چه که در ادامه آمده است روش ساخت یک دستگاه بادسنج برای کودکان است .<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بادسنج" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/IMG_0655.JPG" width="253" hspace="0" height="236" border="0"></span></p><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);"><strong>مواد مورد نیاز&nbsp; برای ساختن بادسنج :</strong><br>۴ لیوان یک بار مصرف<br>مداد پاکن دار<br>کارتون کلفت<br>منگنه<br>قیچی<br>ماژیک سیاه<br><br><strong>روش ساخت بادسنج&nbsp;:</strong>ابتدا لبه های لیوان را با قیچی بچینید . با این کار به سبک تر شدن لیوان ها و افزایش سرعت چرخش آن ها در باد کمک خواهید کرد .</span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بادسنج" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/IMG_0638.JPG" width="224" hspace="0" height="177" border="0"></span></p><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">با استفاده از ماژیک سیاه&nbsp; بدنه ی یکی&nbsp;از لیوان ها را سیاه رنگ کنید تا به این وسیله میزان چرخش لیوان ها را تا آن جا که امکان دارد اندازه گیری کنید&nbsp; و به سرعت واقعی&nbsp;باد پی ببرید .</span></p><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بادسنج" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/IMG_0642.JPG" width="225" hspace="0" height="174" border="0"><br><br>کارتن محکم و سبکی را که انتخاب کرده اید مانند شکل با قیچی برش زده و با استفاده از دستگاه منگنه آن ها را به همدیگر متصل کنید .</span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بادسنج" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/IMG_0644.JPG" width="238" hspace="0" height="229" border="0"></span></p><p align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">لیوان ها را مانند تصویر و در یک جهت مشخص به کارتن منگنه کنید .</span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بادسنج" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/IMG_0646.JPG" width="230" hspace="0" height="211" border="0"></span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">بادسنج ساخته شده را با استفاده از سوزن ته گرد یا پونز به انتهای پاکن مداد متصل کنید .</span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بادسنج" src="http://bandarstudents.persiangig.com/image/oloom/IMG_0649.JPG" width="272" hspace="0" height="227" border="0"></span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">حالا بادسنج شما آماده است و می توانید آن را در معرض باد قرار دهید .</span></p><p><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);"><br><strong>آیا می دانستید حشرات مهاجر در مغز خود قطب نما و بادسنج دارند ؟</strong></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="background-color: rgb(153, 255, 51);">نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد حشرات مهاجر در تعیین مسیر مهاجرت خود در زمستانها به سوی مناطق گرم ، از سرعت وزش بادها برای طی مسافت های دور استفاده می کنند .<br>به گفته محققان شورای تحقیقات زیست محیطی انگلیس، این حشرات نوعی قطب نمای ویژه در ش، بیش از دو میلیارد حشره مهاجر، مسیر طولانی این كشور را تا سواحل مدیترانه با موفقیت طی كرده و در فصل بهار دوباره به این كشور باز می گردند.</span></p></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><span style="background-color: rgb(255, 102, 255);">&nbsp;<strong>این یک بلندگوی دستی است که با&nbsp;<a href="http://tajrobeha91.blogfa.com/post/28" style="text-decoration: none; color: rgb(88, 87, 67);"><font color="#cc0099">تکنیک چسب برق&nbsp;</font></a>ساخته شده</strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: center;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">اگر اعتراضی نیست لطفا با بچه ها همکاری نموده تا بسازند حتی خراب</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: center;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">چون خودش می بیند و می آموزد و قشنگ و درست انجام می دهد</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: center;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">زمانی تجربه می کند که خود کاری را انجام دهد</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: center;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">و به نکاتی که برخورد می کند دنبال راه باشد و بپرسد</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: center;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">و یا راهش را تغییر می دهد</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: center;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">و آن زمان است که حرف شما را می پذیرد و نه فقط فرمان شما را !</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="center"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);"><img src="http://tajrobeha91.persiangig.com/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D9%82/h%20%284%29.JPG" alt="بلندگوی دستی با چسب برق" style="width: 206px; height: 207px;" width="206" hspace="0" height="207" border="2" align="bottom"></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px;" align="justify"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">میتوان به تعداد بچه ها هم درست کرد بعد از آنها درس پرسید آنها از اینکه در بلندگو دادبزنند و به شما پاسخ بدهد لذت خواهند برد این کار ساده و کم هزینه است یک بار که برای آن وقت بگذارید دفعات زیادی&nbsp; در پرسشهای کلاسی بهره خواهید برد.</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.909090995788574px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify;"><strong style="background-color: rgb(255, 102, 255);">http://tajrobeha91.blogfa.com</strong></p> text/html 2018-01-02T00:50:31+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول طرح درس صدا http://afareenesh.mihanblog.com/post/910 <p><b>درس در یک نگاه : </b></p><b> </b> <p dir="rtl"><b>در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف پی می برند که صدا در اثر لرزش چیزها به وجود می آید. آن ها به شناسایی صدا هایی که در محیط اطرافشان است می پردازند و می توانند،صداها را از نظر نازک یا کلفت بودن طبقه بندی می کنند.</b><b> </b></p> <p dir="rtl"><b>آنچه دانش آمزان درباره صدا می دانند: </b></p> <p dir="rtl"><b>سال اول : با انجام فعالیت هایی منبع صداهای مختلف را شناسایی کرده و به نقش گوش در شناسایی صدا ها پی برده اند. </b></p> <p dir="rtl"><b>هدف ها : انتظار می رود در فرایند آموزش این درس هردانش آموز به هدف های زیر برسد : </b></p> <p dir="rtl"><b> </b></p><p><b>&nbsp;</b><b>دانستنی ها و مهارت ها : </b></p><b> </b> <p dir="rtl"><b> </b></p><p><b>&nbsp;</b><b>با وسیله های مختلف چگونگی تولید صدا را آزمایش کند. </b></p><b> </b><div><b> </b><ol type="1"><b> </b><li><b>با انجام آزمایش،صدا ها را از نظر ناز و کلفت بودن مقایسه نماید. </b><b> </b> </li><li><b>با ابزار ساده یک تلفن بسازد.</b><b> </b></li></ol></div> <p dir="rtl"><b> </b></p><p><b>&nbsp;</b><b>نگرش: </b></p><b> </b> <p dir="rtl"><b> </b></p><p><b>&nbsp;</b><b>1. نسبت به رعایت حقوق دیگران حساس شود. </b></p><b> </b> <p dir="rtl"><b> </b></p><p><b>&nbsp;</b><b>&nbsp;</b><b>&nbsp;</b><b>&nbsp;</b><b>&nbsp;د</b><b>انستنی ها برای معلم </b></p><b> </b> <p dir="rtl"><b> </b></p><p><b>&nbsp;</b><b>صوت : </b></p><b> </b> <p dir="rtl">معمولاً وقتی جسمی مرتعش شود ، صدا تولید می شود . ارتعاش یا نوسان حركت ، به صورت رفت و برگشت است كه به شكل بالا و پایین رفتن یا عقب و جلو رفتن نمود پیدا می كند . اگر بر سیم های سنتور ضربه ای بزنیم سیم ها به سرعت رفت و برگشت كرده ،مرتعش می شوند و تولید صدا می كنند . اگر حركت سیم را متوقف كنیم ، صدایی از آن تولید نمی شود و ما چیزی نمی شنویم . وقتی جسمی مرتعش می شود ، هوای موجود در اطراف آ به ارتعاش در می آید .ارتعاش هوا سبب تغییر جرئی فشار هوا و جابه جایی آن می شود . اگر ارتعاش هوا به گونه ای باشد كه بتواند پرده ی گوش را به ارتعاش در آورد ، بخش هایی از گوش میانی و گوش داخلی نیز مرتعش می شوند و صدا شنیده می‌شود . انسان فقط صوت هایی را می تواند بشنود كه منبع آن 2000-20 ارتعاش در ثانیه دارد . بعضی از جانوران می توانند ، صداهای زیر و صداهای خیلی ضعیف را بشنوند ؛ مثلاً سگ و موش صداهای زیر و ضعیفی را می توانند بشنوند كه انسان قادر به شنیدن آن صداها نیست . </p> <p dir="rtl">صدا از هوا به خوبی می گذرد اما بعضی مواد جامد صدا را بهتر از هوا از خود عبور می‌دهند ؛ مثلاً ، اگر گوشمان را روی یك میز چوبی یا فلزی تكیه دهیم ، صدای ضربه‌های ناخن را كه به آرامی روی میز كشیده می شود ، به خوبی می شنویم ولی در حالت عادی كه گوشمان از میز دور است ، این صدا را نمی شنویم . موادی مانند پشم ، پنبه و اسفنج صدا را به خوبی از خود عبور نمی دهند . به همین دلیل است كه وقتی در گوش خود پنبه می گذاریم ، صدای اطراف را به سختی می شنویم . مواد مایع هم مانند مواد جامد صدا را از خود عبور می دهند . غواصان صداهای زیر آب را خوب می شنوند . آنان زیر آب صدای موتور قایق را زودتر از كسی می شنوند كه بیرون از آب و به همان فاصله قرار دارد و صدا از راه هوا به گوششان می رسد ؛ بنابراین ، برای انتشار صوت ، به محیط واسطه احتیاج نیست . صدا در خلا منتشر نمی شود </p> <p dir="rtl">&nbsp;در سطح كره ماه كه هوا وجود ندارد ، افراد نمی توانند صدای یكدیگر را بشنوند . در این موارد باید ارتعاش های صوتی را به علامت های الكتریكی یا رادیویی تبدیل كنند . </p> <p dir="rtl">انسان می تواند به روش های گوناگون صدا تولید نماید . صدای معمولی افراد از طریق گلو و دهان به وجود می آید . برای احساس این فرایند می توانید هنگام حرف زدن دستتان را روی گلویتان بگذارید ، در این صورت ، احساس می كنید كه گلویتان ارتعاش دارد . در واقع ، با خرخر كردن می توانید ارتعاش را در گلویتان احساس كنید . در حنجره ماهیچه های باریكی به نام تارهای صوتی قرار دارد . وقتی حرف می زنید تارهای صوتی را به ارتعاش در می آورید . برای این كار ، هوای درون شش ها از میان تارهای صوتی عبور می كنند . در این حال ، تارهای صورتی مرتعش می شوند و صوت ایجاد می شود . ما می توانیم ارتعاش های تارهای صوتی را تغییر بدهیم زمانی كه ارتعاش تارهای صوتی خیلی تند باشد ، صدای زیر تولید می شود و وقتی ارتعاش تارهای صوتی كند باشد ، صدای بم تولید می شود . با تغییر دادن وضع زبان و دهان ، صداها به صورت كلمه ادائ می شود ؛ به این صورت است كه انسان از طریق صدا ارتباط برقرار می كند و حرف می‌زند . زیر ( نازك ) و بم ( كلفت ) بودن صداها به تعداد ارتعاش در ثانیه آن ها بستگی دارد . هر چه تعداد ارتعاش ها در ثانیه ( بسامد ) بیشتر باشد ، صدا زیرتر و هر چه كم تر باشد ، صدا بم تر خواهد بود . به این ترتیب است كه صدای ارتعاش پوسته ی طبل ، بم و صدای ارتعاش سوت ، زیر است و هر چه ابعاد جسمی كوچك باشد ، آن جسم تندتر ارتعاش كرده و صدای زیرتر تولید می كند و برعكس ، هر چه ابعاد جسمی بزرگ تر باشد وقتی آن را به ارتعاش در می آوریم كندتر از ارتعاش می نماید و صدای بم تولید می‌كند . یكی از ویژگی های صدا ، بلند و اهسته بودن آن است كه بستگی به انرژی صوتی دارد . صدای بلند انرژی صوتی بیشتری دارد و صدای آهسته یا كوتاه انرژی كم‌تری دارد . </p> text/html 2018-01-01T09:25:04+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آثار تربیتی قصه گویی http://afareenesh.mihanblog.com/post/810 <br><h1 align="center"><font color="#FF0000">آثار تربیتی قصه گویی</font></h1> <div class="GImg" align="center"><img alt="آثار تربیتی قصه گویی" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/12/64638239511683510162492321421161402091.jpg" align="middle"></div> <p>قصه و قصه گویی از دیرباز سرشار از پند و اندرزهای تربیتی و نکات زندگی ساز برای انسان بوده است. مادربزرگ‌ها برای نوه‌های خود قصه می‌گفتند و بدین وسیله راه و رسم رفتار با مردمان و روش زندگی را به آن‌ها می‌آموختند. اولیای خانه و مدرسه باید قصه گویی را در برنامه تربیتی خود قرار دهند.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="COLOR: #8000ff">آثار تربیتی قصه گویی از این قرار است:</span></h2> <p><br>•&nbsp;سرگرمی: چگونگی گذراندن اوقات فراغت شاگردان، یکی از مسائل اساسی تعلیم و تربیت می‌باشد؛ برای همین می‌توان اوقات بیکاری بچه‌ها را در کلاس با قصه گویی و قصه خوانی به شکل مطلوب پر کرد تا ضمن لذت بردن و سرگرمی، نتایج مناسبی از این فعالیت‌ها عاید بچه‌ها شود.</p> <p><br>•&nbsp;گسترش قدرت تفکر، تخیل و توانایی ذهنی: <strong><span style="COLOR: #004040">قصه باعث به کارگیری نیروی تفکر، تخیل و سایر توانایی‌های ذهنی دانش آموز برای درک و فهم، پیش بینی حوادث و رویدادهای قصه می‌شود</span></strong>. بدین ترتیب کودک درباره اتفاق‌های قصه تمرکز کرده و چنین امری موجب تقویت توانایی‌های ذهنی مثل تفکر، تخیل و دقت می‌شود.</p> <p><br>•&nbsp;آشنایی با مسائل زندگی: وقتی قصه از وقایع زندگی روزمره کودک انتخاب شود؛ دانش آموز را با وقایع و مسائل واقعی آشنا می‌سازد و راه حل‌های مناسب را به وی یاد می‌دهد. </p> <div class="GImg"><img alt="آثار تربیتی قصه گویی" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/12/205181603156313318923916767346220120.jpg" align="left"></div> <p><br>•&nbsp;آشنایی با ارزش‌های اخلاقی و مذهبی: از طریق گفتن قصه‌های مذهبی، بچه‌ها با ارزش‌ها، اصول اخلاقی و مفاهیم دینی مانند صداقت، امانتداری، شجاعت، ایمان و توکل به خدا آشنا می‌شوند و به ارزش و اهمیت آن‌ها در زندگی پی می‌برند.</p> <p><br>•&nbsp;گسترش تجربه‌ها و آگاهی‌های علمی: بیان داستان‌های علمی موجب بالا بردن آگاهی علمی شده و به تحریک حس کنجکاوی دانش آموزان کمک می‌کند.</p> <p><br>•&nbsp;توسعه توانایی گفتار: <strong><span style="COLOR: #004040">یکی از نتایج تعلیم و تربیت در گذشته این بود که مردم به سهولت و روانی تکلم می‌کردند؛ در حالی که امروزه از آن روانی کلام خبری نیست</span></strong>. چنین مسائلی به این دلیل است که امروزه تا حد زیادی برای کسب اطلاعات از وسایل بصری استفاده می‌کنیم. ضمن این که فرهیختگان عصر حاضر فرصت اندکی برای نقل شفاهی ادبیات پیدا می‌کنند. بلند خواندن قصه‌های عامیانه، افسانه‌ها و آثار بزرگ ادبی باعث می‌شود گنجینه لغات افزایش یافته و قدرت تشبیه سازی و اطلاعات ما در دستور زبان بیشتر گردد.<br></p> <div class="GImg"><img alt="آثار تربیتی قصه گویی" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/12/928115126142146621501281882151692492458833.jpg" align="right"></div> <p>•&nbsp;گسترش مهارت گوش دادن: زمانی که مربی قصه می‌گوید، چون قصه برای دانش آموز جالب و جذاب است، با تمرکز و دقت بیشتری به قصه توجه می‌کند و این امر می‌تواند به گسترش مهارت گوش دادن کمک کند. </p> <p><br>•&nbsp;پرورش حس زیبا شناسی و ذوق هنری: معلمی که هنگام قصه گویی به توصیف زیبایی‌های پدیده‌ها می‌پردازد و از نقاشی‌ها و تصاویر کمک می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌ی رشد توانایی‌های هنری و زیباشناسی را در شاگردان فراهم سازد. </p> <p><br>•&nbsp;استفاده از قصه به عنوان یک روش تدریس: در کنار سایر روش‌های تدریس فعال، مربی می‌تواند برای توضیح مطلب از ضرب‌المثل‌ها و قصه‌ها استفاده کند.<strong> <span style="COLOR: #004040"><strong>قصه گویی یکی از روش‌های آموزش می‌باشد که در قرآن مجید نیز مورد استفاده قرار گرفته است.</strong></span></strong> </p> <p>&nbsp;</p> <p> </p><p> </p><hr> <h4><span style="COLOR: #008040">مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مریم عرفانیان</span></h4><br> text/html 2017-12-29T06:01:56+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول فصل 5 پیا رمز را پیدا کن 1 http://afareenesh.mihanblog.com/post/904 <span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">1-چگونه آمبولانس ،می تواند به راننده ها اطلاع دهد که راه رابرای حرکت سریع او باز کنند؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">به کمک صدای آژیرو روشن وخاموش شدن نور آن. </span></span> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">2-اگر راننده ای نا شنوا باشد،چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">از دیدن نور چراغ چشمک زن آمبولانس. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">3-عابرنابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">با شنیدن صدای آژیر آمبولانس. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">4-وظیفه ما هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">راه را برای او باز کنیم تا زودتر بیمار خود رابه بیمارستان برساند. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">5-آیا شما در محیط زندگی خودبا شنیدن صدا یا دیدن<span>&nbsp; </span>نوراز چیزهایی آگاه شده اید؟ <span style="color: rgb(227, 108, 10);">بله-از شنیدن ودیدن رعدوبرق ازبارش باران باخبرمی شویم.با شنیدن صدای آژیرماشین آتش نشانی متوجه آتش گرفتن جایی می شویم. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">6-صدای دست زدن دوانگشتی ودست زدن معمولی را با هم مقایسه کنید.<span style="color: rgb(227, 108, 10);">دست زدن دو انگشتی آهسته و دست زدن معمولی بلند است.</span> </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">7-چگونه می توان با طبل وسوت صدای بلند و آهسته تولید کرد؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">با دمیدن شدیدبه سوت صدای بلندتولیدمی شودوبا زدن ضربه آرام به طبل صدای آهسته تولیدمی شودواین کاررامی توان بر عکس هم انجام داد با دمیدن آرام به سوت صدای آهسته وبازدن ضربه ی محکم به طبل صدای بلند ایجادکرد. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">8-ازمیان صداهای گاو،جوجه ،الاغ کدام صداازهمه نازک تروکدام صداکلفت تراست؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">صدای جوجه از همه نازک تروصدای گاواز همه کلفت تراست. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">9-آیامی دانیدصداچگونه تولیدمی شود؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">وقتی چیزی می لرزد،صداتولیدمی کند. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">10-چه چیزهایی صدارا به خوبی ازخودعبورنمی دهند؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">پشم،پنبه،کائوچو،اسفنج و... </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">11-چندنوع صدا داریم؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">کلفت یا بم،نازک یازیر-بلندوآهسته-صداهای آزاردهنده ومفید. </span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">12-منابع صداها ازچیست؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">از طبیعت </span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">(رعدوموج )- اجسام ( موسیقی و موتور)- جانداران (انسان و حیوانات) </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">13- رمزوپیام چیست؟<span style="color: rgb(227, 108, 10);">همان قواعد وعلامت های مشخص ویکسان بین افرادمختلف.</span></span></p> text/html 2017-12-24T07:38:42+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول نگاهی به ارزشیابی توصیفی در نظام جدید آموزش ابتدایی http://afareenesh.mihanblog.com/post/903 <div class="row" style="margin-bottom:2px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-xs-36" style=" padding: 10px 5px;"><h1 id="docDiv3TitrMain">نگاهی به ارزشیابی توصیفی در نظام جدید آموزش ابتدایی</h1><aside id="docDivp3"><font size="2">هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های نامطلوب ناشی از برگزاری امتحانات و بازخوردهای عددی است ...</font></aside></div></div> <div class="m_img_doc pull-left" style="padding-left: 0px; font-size: 15px;"> <div class="docDiv1" style="font-size: 15px;" align="center"><figure class="img_center"><div id="doc_div1Img" style="font-size: 15px;"><a href="http://www.migna.ir/news/1823/نگاهی-ارزشیابی-توصیفی-نظام-جدید-آموزش-ابتدایی" target="_blank"><img src="http://www.migna.ir/images/docs/000001/n00001823-b.jpg" alt="نگاهی به ارزشیابی توصیفی در نظام جدید آموزش ابتدایی" title="نگاهی به ارزشیابی توصیفی در نظام جدید آموزش ابتدایی" class="img-responsive" style="max-width: 100%; height: auto;"></a> </div></figure></div> </div>&nbsp; <font size="2">آموزش و پرورش رسمی در ایران با قدمتی بیش از یک قرن در ادوار مختلف به دنبال تحول و دگرگونی بوده لکن به دلیل کم توجهی به مبانی ارزشی ویژگی های فرهنگی و نیازهای اجتماعی در این زمینه کمتر توفیق داشته است &nbsp;آموزش و پرورش رسمی در ایران با قدمتی بیش از یک قرن در ادوار مختلف به دنبال تحول و دگرگونی بوده لکن به دلیل کم توجهی به مبانی ارزشی ویژگی های فرهنگی و نیازهای اجتماعی در این زمینه کمتر توفیق داشته است . <br><br>با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و جاری شدن ارزش های اسلامی در ارکان حکومت تغییرات گسترده ای در بنیادهای نظری اهداف محتوی روش ها و دیگر اجزای نظام آموزشی آغاز شد اما به دلیل حاکمیت دیدگاههای گذشته و عادت شدن روش ها آنگونه که بایسته نظام جمهوری اسلامی است این تغییرات نهادینه نشده و ضرورت آن همچنان به قوت خود باقی است . رهبر معظم انقلاب با نگاه عمیق همه جانبه و پایدار نسبت به رسالت آموزش و پرورش در نظام اسلامی بر ناکافی بودن تغییرات در نظام آموزشی تاکید کرده و بر لزوم استمرار آن به صورت دقیق تر و عمیق تر امر فرموده اند. در جهت پاسخگویی به فرامین رهبری معاونت آموزش و نوآوری به دنبال ایجاد تغییر در عناصر مختلف نظام آموزشی ازجمله سیستم ارزشیابی تحصیلی برآمده است .<br><br> سیستم ارزشیابی جدید (توصیفی ) مرحله مطالعاتی و آزمایشی خود را در سال های گذشته (۱۳۸۱ الی ۱۳۸۶ ) طی کرده و از سال تحصیلی ۸۸ ـ۸۷ وارد مرحله جدیدی شده که بدون هماهنگی و همراهی آموزگاران مدیران دانش آموزان و والدین گرامی به موفقیت نخواهد رسید. ارزشیابی توصیفی در صدد است با تغییر در دیدگاه ها نگرش ها و روش های دست اندرکاران نظام آموزشی و خانواده ها محیط پربار بانشاط و جذابی را برای کودکان فراهم نماید. مجموعه حاضر برای آشنایی کلی والدین گرامی تنظیم شده و امید است بتواند به بخشی از سوال های این عزیزان پاسخ دهد.<br><br> یکی از مهمترین دغدغه های والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندان موفقیت آنان در امور تحصیلی است . نظام آموزش و پرورش با درک این دغدغه ارزشمند خود را ملزم می داند تا حداکثر تلاش خود را برای فراهم آوردن شرایط مناسب یادگیری و رشد و بالندگی فرزندان ایران عزیز اسلامی فراهم نماید. آیا تاکنون از خود پرسیده ایم که انتظارمان از مدرسه چیست به این سوال مهم هر کسی پاسخی می دهد.<br> عده ای اعتقاد دارند مدرسه باید علوم مختلف را به دانش آموزان آموزش دهد. عده ای دیگر به آموزش مهارت های زندگی گروهی نیز بر رشد ارزش ها و ویژگی های اخلاقی و... تاکید می نمایند. پاسخ هیچ گروهی نادرست نیست . اما کامل هم نیست مدرسه وظیفه دارد فرصت های مناسبی برای تعلیم و تربیت اسلامی به معنای واقعی فراهم نماید و نباید هیچیک از موارد فوق مورد کم توجهی قرار گیرد. کودکان باید مهارت های پایه و اساسی را با جذاب ترین روش ها در محیط آرام و دلنشین بیاموزند و با مشارکت فعال و موثر در این فرایند آماده زندگی در جامعه فردا شوند . <br><br>دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران دانش آموزان گروه سنی ۱۰ ـ۶ ساله را دربرمی گیرد و این دوره به دلیل ویژگی ها و شرایط سنی کودکان از اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به دوره های تحصیلی دیگر برخوردار است زیرا : کودکان در این دوره بیشترین آمادگی را برای یادگیری دارند. انگیزه و علاقه کودکان به آموختن با توجه به گرایش فطری آنها به جستجوگری و پرسشگری و کسب شناخت بالاست . دوره ای است که شخصیت دانش آموزان شکل می گیرد و آینده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این دوره کودکان هنوز قالب شخصیتی پیدا نکرده اند و شرایط لازم را برای کسب تجارب ارزشمند دارند. <br>تصورات دانش آموزان نسبت به معلم کتاب مدرسه آموختن و... شکل می گیرد. تغییرات در این دوره بیشتر در ابعاد کیفی انجام می شود و امکان سنجش آنها به صورت کمی و دقیق وجود ندارد. آیا به نظر شما با وجود ویژگی های دوره ابتدایی و انتظاراتی که از مدرسه می رود با روش های محدودی که در حال حاضر برای شناخت کودکان و کسب اطلاعات لازم استفاده می شود. می توان به یادگیری درونی و فعال امیدوار بود قطعا پاسخ شما به این سوال منفی است . لذا برای رسیدن به اطلاعات کامل هستند. معتبر و دقیق درخصوص دانش آموزان به ویژه در یادگیری های آنان نیازمند ایجاد تغییر در روش های سنجش و ارزشیابی هستیم .</font><br> text/html 2017-12-23T11:44:05+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آموزش زمان و خواندن ساعت http://afareenesh.mihanblog.com/post/827 <font color="#3366FF" size="3">این ساعت آموزشی می تواند در شناخت زمان و خواندن ساعت و همچنین در یادگیری الگوهای&nbsp;5 و 10 و 15 موثر باشد. ضمن اینکه با استفاده از بازی می توان انگیزه و رغبت دانش آموز و فرزندانمان را افزایش دهیم .</font> <p><a href="http://s2.picofile.com/d/6a4d9efe-e88f-4860-944d-0bb38c9f3b18/clockres.swf" target="_blank"><img style="width: 210px; height: 117px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://s3.picofile.com/file/8222570342/watch.jpg" alt="" width="1" height="199"></a></p> text/html 2017-12-23T11:29:31+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول بازی تقارن http://afareenesh.mihanblog.com/post/819 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><strong><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/symmetry7-sh.swf">بازی تقارن</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/11.gif" alt="" border="0"></strong></span></p> </div></div> text/html 2017-12-22T12:26:29+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول ارزشیابی توصیفی چیست؟ http://afareenesh.mihanblog.com/post/902 <div class="GImg" align="center"><img alt="ارزشیابی توصیفی چیست؟" src="http://img.tebyan.net/big/1387/11/142372418540661207312412442139214921427.jpg" align="absmiddle"></div><div class="GImg" align="center"><br></div><p><font size="3">ارزشیابی توصیفی، شکلی از ارزشیابی تحصیلی-تربیتی است که در آن معلم با مشارکت فعال&nbsp; و دانش آموز و اولیای ایشان با استفاده از ابزار های مختلف به جمع آوری اطلاعات در زمینه تلاش ها، پیشرفت ها و موفقیت های دانش آموزان می پردازد و با طبقه بندی تحلیل و تفسیر اطلاعات به آنها کمک می کند تا بهتر یاد بگیرند و مشکلات یادگیری خود را به کمک اولیا و معلمان برطرف کنند.</font></p><p><font size="3">هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های نامطلوب ناشی از برگزری امتحانات و بازخورد های عددی است.</font></p><p>&nbsp;</p><h2><font color="#FF0000">ویژگی های ارزشیابی توصیفی</font></h2><p>1<font size="3">-&nbsp;در ارزشیابی توصیفی به جای دادن نمره به دانش آموز از عبارت های کیفی مثل تلاش خوبی داشته ای، با تلاش به موفقیت رسیده ای، برای موفقیت باید بیشتر تلاش کنی، با انجام تمرین بیشتر مشکل شما برطرف می شود و ... استفاده شود.</font></p><p><font size="3">2-&nbsp;ارزشیابی توصیفی به زمان خاص محدود نمی شود این ارزشیابی در کل جریان یادگیری، در فعالیت های خارج از کلاس و در محیط زندگی جریان دارد.</font></p><p><font size="3">3-&nbsp;تلاش و دشد کودکان همانند موفقیت آنان ارزشمند است و فقط به موفقیت ها امتیاز داده نمی شود بلکه، تلاش و پیشرفت نیز امتیاز دارد.</font></p><p><font size="3">4-&nbsp;همانگونه که یادگیری دانش آموزان در حوزه های مختلف و سطوح متفاوت است، سنجش و ارزشیابی آن نیز باید با استفاده از ابزار هایی باشد که بتواند این یادگیری ها را بسنجد. پوشه کار، آزمون ها، مشاهدات از جمله ابزارهایی است که در ارزشیابی توصیفی مورد استفاده قرار می گیرد.</font></p><p><font size="3">5-&nbsp;در ارزشیابی توصیفی اصل بر ارتقای دانش آموزان به پایه های بالاتر است مگر در موارد بسیار نادر و زمانی که دانش آموزان دارای ناتوانایی های ذهنی باشند.</font></p><p><font size="3">6-&nbsp;کارنامه دانش آموزان علاوه بر عملکرد درسی، عملکرد اجتماعی و عاطفی و جسمانی-فیزیکی را منعکس می کند.</font></p><p><font size="3">ارزشیابی توصیفی با ویژگی های فوق راه کارهایی را برای برطرف کردن بخشی از مشکلات فراوری ارزشیابی تحصیلی ارایه داده است که در ادامه به آنها اشاره می شود.</font></p><p>&nbsp;</p><h2><font color="#CC0000">راه کارهای ارزشیابی توصیفی برای برطرف کردن مشکلات</font></h2><p><font size="3">&nbsp;<span>الف)</span> مهم ترین هدف ارزشیابی توصیفی، ایجاد تغییر در دیدگاه ها و نگز های مسوولان، مدیران، آموزگاران و والدین نسبت به ارزشیابی تحصیلی است. زیرا اصلی ترین عامل ناکارآمدی روش های فعلی، نگاه نادرست به هدف های مستتر در هر یک از روشهاست که منجر به استفاده نادرست از آنها می شود. به عنوان مثال آزمون و آزمودن اگر با هدف شناخت تغییرات حاصل از یادگیری که بیانگر تلاش ها و فعالیت های معلم، دانش آموز و والیدن گرامی است به کار رود و از نتایج آن؛</font></p><p><font size="3">1-&nbsp;برای کمک به دانش آموزان در جهت تلاش بیشتر و فعالیت دقیق تر</font></p><p><font size="3">2-&nbsp;توسط معلم و والدین در جهت برنامه ریزی مناسب تر استفاده شود، این عمل نه تنها ناپسند نیست بلکه عین صواب است.</font></p><p><font size="3">&nbsp;<span>ب)</span> راهکار دیگری که پیش بینی شده، جایگزینی بازخوردهای کیفی و توصیفی به جای بازخوردهای نمره ای است. نمره برای دانش آموز فقط به عنوان علامتی است که برخی از رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند دوستان، معلمان، اولیا و دیگران را به دنبال دارد. اما تأثیری در شناخت نقاط قوت، ضعف، توانمندی ها و محدودیت ها ندارد. اما باز خوردهای کیفی به دانش آموزان انگیزه و تلاش بیشتر در یک فضا و شرایط آرام و برای معلم، توجه دقیق بر ابعاد یادگیری دانشآموزان و برای اولیا آگاهی از وضعیت تحصیلی و وظیفه و مسوولیتی که در قبال آن دارند، می دهد. نباید حذف نمره را از بازخوردهایی که به دانش آموز داده می شود با حذف ارزشیابی، یکسان تلقی کرد. ارزشیابی به صورت دقیق تر، کامل تر، با ابزارهای مناسب تر با هدف یاری به دانش آموز و اولیا آنان در طول سال تحصیلی انجام می شود؛ اما نتیجه با کلمه، عبارت، جمله و ... اعلام می گردد.</font></p><p><font size="3">&nbsp;اگر یادتان باشد گفته شد از جمله مشکلات ارزشیابی فعلی کم توجهی به تمامی آموخته ها و یادگیری های دانش آموزان، مثلاً در زمینه علاقه، انگیزه، احساسات، نگرش ها، توانایی ها، مهارت ها، کارهای علمی و ... است. مواردی که به جرأت می توان گفت هدف اصلی و اساسی دوره ابتدایی رشد و شکوفایی آنهاست، که در ارزشیابی توصیفی برای هر یک از آنان ابزار و گروه، روش مشاهده و ابزاری تحت عنوان سیاهه رفتار در نظر گرفته شده است. بنابراین، معلم گرامی ضمن توجه به این بعد یعنی بعد اجتماعی، آن را با روش و ابزار درست ارزشیابی می‌کند و اطلاعات حاصله را بررسی، تجزیه و تحلیل کرده و از نتایج آن برای تصمیم گیری درخصوص تنظیم برنامه آموزشی خود و اطلاع به والدین برای فراهم کردن زمینه تلاش و فعالیت بیشتر همراه با انگیزه لازم، به کار می برد.</font></p><p><font size="3">&nbsp;<span>ج)</span> با توجه به اینکه برگزاری امتحانات در زمانی غیر از زمان آموزش و یادگیری انجام می شود، فاصله زمانی بین آموزش و ارزشیابی&nbsp; و امتحان، آن را به یک موضوع اضطراب آور و نگران کننده تبدیل کرده است. از طرف دیگر براساس نتایج یک یا چند امتحان در مورد آینده دانش آموز تصمیم گیری می شود و این امر باعث شده هم والدین و هم دانش آموزان و حتی معلمان دچار ترس و اضطراب شوند. برای رفع این مشکل در ارزشیابی توصیفی امتحان و آزمون به شکل مستقل و در زمان ویژه برای آن کار وجود ندارد. بلکه معلم در زمانی که مشغول آموزش و دانش آموز در حال یادگیری است، آزمون های مورد نظر اجرا شده و همزمانی ارزشیابی و آموزش و یادگیری ضمن حذف اضطراب ناشی از حضور در جلسات امتحانی، آن را به مرحله ای از یادگیری و جزء فرآیند یادگیری تبدیل می کند.</font></p><p><font size="3">&nbsp;<span>د)</span> مشارکت و همکاری در هر کاری علاقه و تعهد افرا را به آن کار افزایش می دهد. از آنجایی که ارزشیابی تحصیلی در طرح ارزشیابی توصیفی یک فرصت یادگیری تلقی می شود و برای یادگیری و بهبود شرایط آن انجام می گیرد، مشارکت دانش آموز و وابدین در این موضوع در کنار معلم بسیار ارزشمند و حیاتی است. زیرا دانش آموز با بررسی روند تلاش خود از همان ابتدا مدیریت و فرایند های یادگیری خود را بتدریج بر عهده می گیرد و والدین نیز با مشارکت در امر ارزشیابی فرزندشان ضمن احساس وظیفه بیشتر، برنامه ریزی های آگاهانه تری برای بهبود وضعیت تحصیلی آنها انجام می دهند.</font></p><p><font size="3">&nbsp;<span>ه-</span> و بالاخره در ارزشیابی توصیفی تمام تلاش معلم، والدین و خود دانش آموز در طول سال صرف فرایند<span>«ارزشیابی شناخت از وضعیت یادگیری - تلاش برای یادگیری بهتر - &nbsp;ارزشیابی شناخت بیشتر و دقیق‌تر - تلاش برای یادگیری بهتر</span>» می شود و دانش آموزان فرصت جبران کاستی های احتمالی متراکم نشده و تا پایان توبت اول یا سال حفظ نمی شوند، بلکه هر زمان که شناسایی طرح، اصل بر ارتقاء دانش آموز به پایه بالاتر است و فقط معدود دانش آموزانی که مشکل جدی در توانمندی های عقلی و ... دارند بنابر اصل «<span>هر دانش آموزی با توجه به تفاوت های فردی به زمان متفاوتی برای یادگیری نیاز دارند» تکرار پایه می نمایند.</span></font> </p><p><font size="4">محاسن ارزشیابی توصیفی و ضعف های ارزشیابی فعلی در&nbsp; زیر آمده است:</font></p> text/html 2017-12-21T12:09:08+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آموزش رسم تانگرام http://afareenesh.mihanblog.com/post/770 <br> <div class="CenterPost2" align="center"><img alt="تانگرام" src="http://s5.picofile.com/file/8154260426/rr.JPG" width="228" height="423"> </div><div class="CenterPost2" align="center"> </div><p class="CenterPost2" align="center">برای دریافت فایل&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8154260392/تانگرام.doc.html" target="_blank">اینجارا&nbsp;</a>کلیک نمایید.</p> <br> text/html 2017-12-19T13:47:11+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آموزش تانگرام،چگونه مهارت های فضایی،ریاضی و ضریب هوشی را افزایش می دهد؟ http://afareenesh.mihanblog.com/post/762 <br><div class="Title">آموزش تانگرام،چگونه یک بازی کهن چینی مهارت های فضایی،ریاضی و ضریب هوشی را افزایش می دهد؟</div> <h4>&nbsp;ابزار آموزشی فراموش شده؟</h4><p>از ویژگی های یک بازی خوب این است که علاوه بر اینکه کودک را ترغیب به بازی و فعالیت می کند و حس نشاط و شادی در وی به وجود می آورد، باعث ارتقای سطح هوشی و فکری او نیز شده و یک بازی فکری آموزشی برای وی به حساب آید تا کودک در کنار بازی به یادگیری نیز بپردازد. کودک با چیدن قطعات <strong>بازی تانگرام</strong> در کنار هم می تواند اشکال جدید ایجاد نموده و با اشکال هندسی آشنا شده و از آن لذت ببرد...</p><p><br></p><p> </p><p>اما تانگرام چیست؟ </p><p>یک پازل چینی که ۷ تکه را شامل می شود:</p> <ul><li><span style="line-height: 13px;">دو مثلث قائم الزاویه بزرگ</span></li><li>یک مثلث قائم متوسط</li><li>دو مثلث قائم الزاویه کوچک</li><li>یک مربع</li><li>یک متوازی الاضلاع</li></ul> <p>با کنار هم قرار دادن این اشکال می توان یک مثلث، مربع یا مستطیل بزرگ درست کرد. همچنین می توان از آنها اشکال پیچیده تر و خیالی &nbsp;درست کرد.</p><p>برای بازی راه های مختلفی دارید. می توانید قطعات را در اختیار کودک بگذارید تا شکل مورد نظر خودش را بسازد. شیوه سنتی این بازی اما به شکل پازل بوده است. به بازیکن شکل نهایی ( به صورت خطوط دور شکل یا تصویر سیاه شده ) نمایش داده می شود و از وی می خواهند که با ۷ قطعه بالا آن شکل را بسازد.در تصاویر زیر چند نمونه پازل&nbsp; ساده گذاشته ام و از کودکان بخواهید تا با هفت قطعه اشکال زیر را بسازند. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s2.picofile.com/file/7904359565/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" width="206" height="260"><img src="http://s2.picofile.com/file/7904359886/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg" width="187" height="260"></p><p align="baseline">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://s1.picofile.com/file/7904362147/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9.jpg" width="193" height="275"><img src="http://s2.picofile.com/file/7904360321/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%B9.jpg" width="201" height="276"></p><p align="baseline">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://s2.picofile.com/file/7904360000/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DA%AF.jpg" width="221" height="240"><img src="http://s1.picofile.com/file/7904360749/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C.jpg" width="175" height="240"></p><p align="baseline">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://s2.picofile.com/file/7904361177/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82.jpg" width="210" height="230"><img src="http://s2.picofile.com/file/7904361826/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87.jpg" width="187" height="230"></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s4.picofile.com/file/7904361612/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%88.jpg" width="189" height="268"></p><p><br></p><p>همانگونه که در پایین خواهید خواند، تانگرام می تواند به کودکان بیاموزد که بدون استفاده از فرمول مساحت را اندازه گیری کنند. روشی که به آنها کمک می کند حس بصیرت هندسی خود را افزایش دهند.</p><br> text/html 2017-12-18T14:30:21+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول 10 نکته در مورد تکالیف درسی http://afareenesh.mihanblog.com/post/824 <h2 class="hl" align="center"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/boys/51.gif"></h2><h2 class="hl"><a href="http://ahmadinia2008.blogfa.com/post-38.aspx">چند نکته در مورد تکالیف درسی</a></h2> <font size="4">بررسی ها نشان می دهد که بچه ها از طریق تکلیف درسی مهارت هایی را می آموزند که بتوانند بزرگسالانی غیر وابسته، دارای انگیزه و پیروز بار بیایند. بنابراین باید این مهارت ها را بیاموزند ویاد بگیرند که از دستورات مربوط به تکالیف درسی پیروی کنند، وظیفه ای را شروع کنند و به پایان برسانند و وقت خود را سازمان دهند.</font> <p><font size="4">تکلیف درسی حلقه ی اصلی ارتباط بین خانه و مدرسه است. تکلیف درسی به بچه ها درس مسئولیت می دهد. ولی اگر بچه ها نتوانند با کمک سایرین کار کنند، این مسئولیت را نمی توانند بیاموزند.</font></p> <p><font size="4">فرزندانتان باید بفهمند که شما در مورد انجام کامل و دقیق تکالیف درسی جدی هستید. اما اگر شما با عصبانیت صحبت کنید، خواهش و تمنا کنید و یا با بچه ها بحث و جدل را بیندازید آن ها سست خواهند شد.</font></p> <p><font size="4">برای بهبود کار به موارد زیر توجه کنید:<br>1-&nbsp; فرزندان شما برای انجام موفقیت آمیز تکلیف درسی به یک محیط راحت، آرام و دارای نور کافی نیاز دارند.<br>•آن ها نمی توانند در محیط آشفته تکالیفشان را درست انجام دهند. به فرزنداتان بگویید که برای انجام تکالیفش باید دارای یک محل معین باشد، محل باید مانع از حواس پرتی او گردد.<br>•محل کار فرزندانتان را با وسایل لازم برای انجام تکالیف درسی مجهز کنید.</font></p><p><br><img alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/12519810618452765744.gif" width="489" height="60" border="0"></p> text/html 2017-12-17T13:48:55+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آموزش ساعت http://afareenesh.mihanblog.com/post/826 <p align="baseline">برای دانلود فایل&nbsp;<span style="background-color: rgb(102, 255, 255); color: rgb(51, 0, 204);"><strong> آموزش ساعت</strong>&nbsp;</span>&nbsp; روی تصویر کلیک کنید .</p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7933457632/Timer.swf.html" target="_blank" title="آموزش ساعت"><img src="http://s1.picofile.com/file/7933456662/timer.jpg"></a></p><p align="baseline">برای مشاهده ی فایل می بایست حتما برنامه ی<strong> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">فلش پلیر</span> </strong>روی سیستم خود نصب کنید و اگر این برنامه را در سیستم ندارید از همین قسمت دانلود کرده و آن را نصب کنید .</p><p align="baseline"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; line-height: 21.59375px;">دانلود Adobe.Flash.Player برای مرورگرهای Firefox, Netscape,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; line-height: 21.59375px;">Google Chrome , Safari &amp; Opera</span></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7934752468/install_Adobe_Flash_Player_11_8_800_168_Final.rar.html" target="_blank" title="فلش پلیر"><img src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></p> text/html 2017-12-11T12:58:29+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول تسبیحات حضرت زهرا (س) http://afareenesh.mihanblog.com/post/681 <br><h1 align="center">تسبیحات حضرت زهرا (س) </h1> <div class="GImg" align="center"><img alt="تسبیحات حضرت زهرا (س)" src="http://img1.tebyan.net/big/1392/12/20140310101130153_51.jpg"></div> <p><strong></strong></p> <p><span style="COLOR: #008040"><strong>روزی حضرت فاطمه زهرا (س) نزد رسول خدا رفت و تقاضای خدمت کاری کرد. پیامبر در پاسخ او فرمود: به جای خادم، هدیه ای به تو می دهم که از همه دنیا ارزشمندتر باشد. هنگامی که برای خواب آماده شدی، سی و چهار مرتبه «اللّه اکبر» و سی و سه بار «الحمدللّه » و سی و سه مرتبه «سبحان اللّه » بگو. </strong></span></p> <p><span style="COLOR: #804040"><strong>از آن روز فاطمه همیشه این ذکر را تکرار می کرد و این ذکر به نام «تسبیحاتِ حضرت زهرا (س) » شهرت یافت. تأثیر این ذکر بدان پایه است که امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند در حمد و ستایش، به چیزی برتر از تسبیح فاطمه (س) عبادت نشده است.</strong></span></p> <p><span style="COLOR: #800040"><span style="COLOR: #800040"><strong></strong></span>&nbsp;</span></p> <p><span style="COLOR: #5400a8"><strong>در كتاب قرب الاسناد از امام صادق علیه السلام آمده است :</strong></span></p> <p><span style="COLOR: olive"><strong>ما به فرزندان و كودكان خود امر مى كنیم تسبیحات فاطمه زهرا (س) را بخوانند همانگونه كه آنان را امر به نماز مى كنیم تو نیز (خطاب به اباهارون ) خود را بر این امر وادار كن كه هر بنده اى آن را نخواند به بدبختى مى افتد.</strong></span></p> <p align="right"><font size="1"><span style="COLOR: maroon"><strong>فرآوری:نعیمه درویشی</strong></span></font></p><div align="right"><font size="1"> </font></div><p align="right"><strong><font size="1"><span style="COLOR: maroon"><strong>بخش کودک و نوجوان تبیان</strong></span></font> </strong></p><br> text/html 2017-12-04T10:36:18+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول گردش زمین http://afareenesh.mihanblog.com/post/758 <br><div align="center"><font class="text4"><p><img src="http://siamaknava.persiangig.com/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2/3.gif" alt="" width="402" height="397"></p></font></div><font class="text4"> </font><div align="center"><font class="text4"><p><img src="http://siamaknava.persiangig.com/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2/7891_Revolution.gif" alt="" width="413" height="275"></p></font></div><br> text/html 2017-12-03T06:23:57+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول عوامل پیدایش شب و روز http://afareenesh.mihanblog.com/post/630 <h1 align="center"><span style="COLOR: #0000ff">عوامل پیدایش شب و روز</span></h1> <div style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2">در زمانهای قدیم ، مردم عقیده داشتند که خورشید واقعا در آسمان حرکت می‌کند <br>و شب و روز بوجود می‌آورد. مثلا مصریان بر این باور بودند که <br>خدای خورشید به نام «رع» ارابه آتشین خود را هر روز در آسمانها می‌راند. <br>امروزه می‌دانیم که این خورشید نیست که حرکت می‌کند <br> بلکه سیاره ما <a title="کره زمین" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"><font color="#0066cc">زمین</font></a> ، مانند فرفره از غرب به شرق می‌چرخد.</font></div><font size="2"> </font><div style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="2">&nbsp;</font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center" align="center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img alt="" src="http://amirdehnad.com/daneshgara/image/1273A.jpg" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/3.swf" target="_blank"><font size="3">كلیك كن</font></a></div> text/html 2017-11-30T05:03:59+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول چرا ماه در میاد؟ http://afareenesh.mihanblog.com/post/901 <h1 align="center">چرا ماه در میاد؟</h1> <h2 class="summary"> سلام بچه ها من خیلی کوچولو هستم، اما سوال های بزرگ&nbsp; توی سرم است. </h2> <br> <div class="GImg"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/big/1396/08/2321917662591301679824322619911811014763132.jpg" alt="چرا ماه درمیاد؟"></div> <br><font size="2"><span style="color: #ff0000;"><strong>اصلا چرا ماه در می آید؟<br></strong></span><br><span style="color: #000080;">&nbsp;برای این که<a href="https://article.tebyan.net/97402/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF"> آسمان</a> تاریک شب را روشن کند.</span><br><br><span style="color: #000080;">وقتی که شب می شود و هوا تاریک تاریک می شود، ما دیگر نمی توانیم بیرون را نگاه کنیم چون<a href="https://article.tebyan.net/147685/%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86"> آسمان</a> سیاه شده ، به خاطر همین <a href="https://article.tebyan.net/251470/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7">ماه</a> زیبا در می آید و با درخشش زیبایش آسمان و نورانی می کند. پس ما به <a href="https://article.tebyan.net/251868/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA">ماه</a> زیبا خیلی احتیاج داریم.</span><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>چرا ماه روشن هست؟</strong></span><br><br><span style="color: #000080;"><a href="https://article.tebyan.net/181743/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86">ماه،</a> روشن ترین شیئ آسمانی بعد از خورشید هست و همین طور خیلی به خورشید نورانی و زیبا نزدیک هست. ولی مهم ترین دلیل برای این هست که نور خورشید به ماه می تابد و روشنش می کند. چون ماه از خودش نوری ندارد، هر نوری که هست و از خورشید می گیرد و شب را روشن می کند.</span><br></font><br> text/html 2017-11-19T11:00:30+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول جدول تقریب عددهای دو رقمی بر مبنای 10 http://afareenesh.mihanblog.com/post/858 <div align="center"><font size="2"><br>عزیزانم؛ امسال برای درک بهتر تقریب عددهای دو رقمی بر مبنای 10 <br><br>جدولی طراحی کردم و داستانی با عنوان بازی کوه اعداد، برای <br><br>دانش آموزانم گفتم. که آن ها هم با کمک جدول درک بسیار خوبی <br><br>داشتند و در جمع و تفریق تقریبی از آن استفاده کردند.</font><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275170176/جدول_تقریبی.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8275170176/جدول_تقریبی.png" class="shrinkToFit transparent" width="413" height="480"><br><br></div> text/html 2017-11-18T04:45:52+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول آیه ی وضو http://afareenesh.mihanblog.com/post/588 <p align="center"><font size="2" color="#993399">عزیزای دلم ؛</font><br></p><p align="center"> <font color="#000099">می دونین وقتی میخواین وضو بگیرین بهتر هست این آیه ی وضو رو هم بخونین . <br></font></p><p align="center"><font color="#000099">پس با « <font size="2">تکرار ، تمرین و تلاش</font> » که شعار کلاسمون هست ، کم کم یاد بگیرین اگه معنی اون رو <br></font></p><p align="center"><font color="#000099">هم یاد گرفتین بازم خوبه .</font></p><p align="center"><font size="2" color="#FF6600">از شما گل های نرگس ممنونم .</font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7983489030/v.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7983489993/v1.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7983490321/v2.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7983490535/v3.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7983490856/v4.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7983491070/v5.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7983491391/v6.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p align="center"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7983491826/v7.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p> text/html 2017-11-17T11:48:54+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول اشعار وضو http://afareenesh.mihanblog.com/post/829 <p style="text-align: center;" align="baseline"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; font-weight: bold;">برای دریافت فایل اشعار<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> وضو </span>کلیک کنید.</span></p><p align="center"><a href="http://s4.picofile.com/file/7999498709/vozoo.pdf.html" target="_blank" title="اشعار وضو"><img src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><span style="background-color: rgb(153, 204, 0);"><img src="http://potoaslam.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B6%D9%88.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><span style="background-color: rgb(153, 204, 0);"><img src="http://potoaslam.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B6%D9%88%20%281%29.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><span style="background-color: rgb(153, 204, 0);"><img src="http://potoaslam.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B6%D9%88%20%282%29.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><img src="http://potoaslam.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B6%D9%88%20%283%29.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><img src="http://potoaslam.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B6%D9%88%20%284%29.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><span style="background-color: rgb(153, 204, 0);"><img src="http://potoaslam.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B6%D9%88%20%285%29.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0"></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">تصاویر از وبلاگ :&nbsp;<a href="http://pareparwaz.niniweblog.com/" style="font-size: 9pt;">http://pareparwaz.niniweblog.com</a></span></p> text/html 2017-11-11T04:48:56+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول چرا شبانه روز 24 ساعت است؟ http://afareenesh.mihanblog.com/post/850 <div align="center"><img src="http://www.learner.org/jnorth/images/graphics/mclass/jr/Day2/Day_Sol_W21_RevolvingEarth.gif" class="irc_mi iqwAGEAd4WL8-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 0px;" width="371" height="371"><br><br><br><img alt="چرا شبانه روز 24 ساعت است؟" src="http://img1.tebyan.net/big/1394/12/242342031784410268232124253203138229202138.jpg" align="middle"></div> <p><font size="2">تنها علت اینکه شبانه روز 24 ساعت است آن است که بشر تصمیم گرفته است که از وقت به این روش استفاده کند. چیزی در طبیعت یا جهان وجود ندارد که ارتباطی با ساعت یا دقیقه یا ثانیه داشته باشد. بنابراین بدیهی است که این تقسیم وقت را بشر برای راحتی خود برقرار نموده است. ولی چیزی وجود دارد که به آنچه که ما «روز» می نمامیم بستگی دارد و آن عبارتست از گردش زمین بر روی محورش از باختر به خاور که خود عاملی است که موجب پیدایش روز می گردد. هر وقت که زمین یکبار می چرخد . مقدار معینی از زمان می گذرد که ما این مقدار زمان را «روز» می گوییم.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">دانشمندان می توانند زمان را دقیقاً اندازه گیری کنند و برای این کار از ستارگان استفاده می کنند. ایستگاه های ستاره شناسی یا «رصدخانه ها» دستگاهی دارند که بنام «ساعت نجومی» خوانده می شود . یک روز نجومی از لحظه ای آغاز می شود که ستاره معینی از نصف النهاری عبور می کند و در لحظه ای که همین ستاره مجدداً از همان نصف النهار می گذرد، این روز پایان می یابد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">چون بشر روز را به ساعت، دقیقه و ثانیه تقسیم نموده است، بنابراین عیناً می توانیم بگوییم که هر روز نجومی چقدر طول می کشد. هر روز نجومی 23 ساعت و 56 دقیقه و 4.09 ثانیه طول می کشد ولی چون استفاده از روز نجومی برای مقاصد معمولی مشکل است بنابراین ما از «روز 24 ساعته» استفاده می کنیم و در هر سال کبیسه یک روز اضافه منظور می کنیم تا این اختلاف فاصله اصلاح شود.<br>به نظر مردم اولیه، روز عبارت از فاصله زمانی بین طول و غروب خورشید بوده و ساعات شب محاسبه نمی گردیده است. یونانی های قدیم روز خود را از یک غروب تا غروب دیگر منظور می کردند و رومی های قدیم روز را از یک نیمه شب تا نیمه دیگر به حساب می آورند.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">زمانی که بشر از عصر شکار با ابزار ابتدایی به عصر کشاورزی و پرورش محصول کوچ کرد، متوجه نیاز خود به شمارش برای اشیا و اموال گردید. تلاش برای نوشتن و خلق زبان های نوشتاری نیز از همین نیاز سرچشمه گرفت و بدین ترتیب انسان ها آرام آرام یادگرفتند که به طور ابتدایی با ده انگشت دست خود شمارش کنند.<br>نوشته های برجای مانده از تمدن مصر نشان می دهد که نزدیک به 3,000 سال قبل از میلاد، مردمان از سیستم دهدهی برای شمارش استفاده می کردند. اما چرا پایه شمارش ساعت آن ها 12 تایی بود؟ بسیاری معتقدند که سیستم شمارش 12 تایی را مصریان از سومریان ما قبل خود فرا گرفته اند که این شمارش بر اساس انگشتان دست نبوده است، بلکه بندهای انگشت، پایه این سیستم به شمار می رفته است. بدین صورت که اگر دست چپ خود را باز کنید و با استفاده از نوک انگشت شست خود به لمس هر یک از سه بند چهار انگشت دیگر بپردازید به این سیستم خواهید رسید.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مصریان مدل ساعت خود را بر اساس حرکت اجرام آسمانی پی ریزی کردند. آن ها معمولا حرکات یک مجموعه 36 تایی از صور فلکی کوچک که decans" " نام نهاده بودند را دنبال می کردند. این صور معمولا هر 40 دقیقه یک بار از خط افق بالا می آمدند. بالا آمدن هر یک از این صور فلکی از افق نشان دهنده شروع یک ساعت جدید بود. شروع یک دوره ده روزه مصری نیز با پدیدار شدن ستاره جدید decans در آسمان شرقی و قبل از طلوع آفتاب مشخص می گردید.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">قبل از اینکه ساعت اختراع شود، روز و شب هر کدام به 12 ساعت تقسیم شده بود. این تقسیم عملی نبود زیرا طول این دو مدت زمان با فصول متغیر بود. امروزه بیشتر کشورها دارای روزی می باشند که بر طبق قانون 24 ساعت طول می کشد و از نیمه شب تا نیمه شب دیگر ادامه دارد یعنی از همان روش رومیهای قدیم پیروی می شود.</font><br></p><a href="https://telegram.me/tebyankoodak" target="_self"> <div>کانال کودک و نوجوان تبیان</div></a><br><div align="center"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/25.7074.original.aspx?pro=Download" class="irc_mi i6X8GIoy__hY-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 90px;" width="350" height="233"><br></div> text/html 2017-11-09T11:44:42+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول چهل روز در فراغ یار http://afareenesh.mihanblog.com/post/900 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/65479666954877511652.gif" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫تصاویر متحرک اربعین حسینی‬‎" width="401" height="401"></div> text/html 2017-10-29T12:19:33+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول جدول تقریب اعداد دورقمی http://afareenesh.mihanblog.com/post/778 <br><div align="center"><img src="http://images2.persianblog.ir/840551_EiyMQkZ3.JPG" alt="" width="477" height="369"><br></div> text/html 2017-10-22T12:11:07+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول انیمیشن تصفیه ی آب http://afareenesh.mihanblog.com/post/606 <br><br><div align="center"><a href="http://lrn.ir/Demo/MoallemYar/P3/science/5.swf"><img src="http://s2.picofile.com/file/7663330321/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%A8.jpg" width="381" height="265"></a></div><p><br></p> text/html 2017-10-17T12:37:07+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول نکاتی برای آمادگی فرزند برای رفتن به مدرسه http://afareenesh.mihanblog.com/post/899 <h2 class="summary"> برای آمادگی فرزند برای رفتن به مدرسه توجه به این نکات ضروری است.... </h2> &nbsp;تکنیک های آمادگی دانش آموز برای رفتن به مدرسه<br><br>برای آمادگی فرزند برای رفتن به مدرسه توجه به این نکات ضروری است.<br><div class="GImg" align="center"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/big/1396/07/23714614742181886416529159725411086167169.jpg" alt="تکنیک های آمادگی دانش آموز برای رفتن به مدرسه"></div> <br><span style="color: #333399;"><strong>گفتن صبح بخیر</strong></span><br><br><span style="color: #333399;"><span style="color: #333399;">مادر نباید کودک محصل خود را صبح ها از خواب بیدار کند. کودک از این که مادر هر روز صبح به اتاق او بیاید و پتو را از روی او بکشد و بگوید «یالا بلند شو مگر نمی بینی که دیرت شده» نفرت دارد. اگر کودک با صدای ساعت زنگ دار بیدار شود بهتر است تا با صدای مادر زنگ دار بیدار شود. بهترین هدیه برای فرزند محصلمان یک ساعت زنگدار است که روی آن با حروف درشت نوشته شده باشد: «حالا می توانی رئیس خودت باشی.</span></span> <div class="GImg" align="center"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/big/1396/07/663712545422222213208107611567641104151.jpg" alt="تکنیک های آمادگی دانش آموز برای رفتن به مدرسه" width="354" height="198"></div> <br><span style="color: #993366;">صبحانه بدون استرس</span><br><br><span style="color: #993366;"><span style="color: #993366;">هنگام صرف صبحانه موقع مناسبی برای آموزش اصول اخلاقی و آداب معاشرت نیست. صبحانه بایستی در یک جو خوشایند صرف شود. هرگونه بگومگو با کودک که اغلب خواب آلوده و بدخلق است، می تواند به اوقات تلخی منجر شود. استفاده از سخنان نیشدار و طعنه آمیز تهدیدی جدی برای سلامت روانی کودک به حساب می آید و تحت تمام شرایط بایستی مؤدبانه با کودک صحبت کرد.<br><br></span></span> <div class="GImg" align="center"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/big/1396/07/18592512281751077732129824112417024577122.jpg" alt="دانش آموز، مدرسه تبیان چگونه زیستن زنگ دار صبح بخیر کودک و نوجوان صبحانه عجله پول سن کودک" width="395" height="313"></div> <br><em></em><br> text/html 2017-10-10T12:26:20+01:00 afareenesh.mihanblog.com قبول روش های تدریس خلاق http://afareenesh.mihanblog.com/post/897 <h1 class="page-header" align="center"><font color="#FF0000">روش های تدریس خلاق</font></h1> <div class="field field-name-post-date field-type-ds field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><br></div></div></div><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden" align="center"><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="og:image rdfs:seeAlso" style="position: relative; display: block;"><img class="img-responsive" src="https://amoozak.org/sites/default/files/field/image/ART.JPG" alt="روش های تدریس خلاق" title="روش های تدریس خلاق" style="display: block;" width="432" height="288"></div></div></div><p dir="RTL">خلاقیت به معنای خلق و آفرینش اندیشه‌ها، ایده‌ها، افکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته‌های محدود به حیطه نادانسته‌های نامحدود و کشف و ابداع راه حل‌های جدید برای حل یک مسأله است.&nbsp;خلاقیت، تشخیص و بیان مسأله و ارائه راه حل‌های جدید برای آن است.</p> <p dir="RTL">مهم‌ترین مسأله بعد از تشخیص خلاقیت در کودکان، حفظ و چگونگی پرورش آن است. باید انگیزه ذاتی خلاقیت، پرورش پیدا کند. بهترین روش برای حفظ خلاقیت در کودکان این است که به آنها کمک کنیم تا استعدادها و مهارت‌ها و علایقشان به یکدیگر مرتبط شود. درک و شناخت انگیزه درونی مرحله بسیار مهمی برای تشویق خلاقیت در کودکان است. باید زمینه ایجاد خلاقیت یعنی لذت و رضایت خاطر را در کودکان فراهم کنیم. یادآوری شایستگی‌ها و ایجاد استقلال برای تصمیم گیری در کودکان، موجب بروز خلاقیت در آنان می‌شود. کودکان از فعالیت‌هایی که احساس مسلط بودن به آن دارند، بیشتر لذت می‌برند و اگر احساس کنند که کار متعلق به آنهاست، بیشتر روی آن وقت می‌گذارند.</p> <p dir="RTL"><strong>تأثیر ارزشیابی توصیفی در بروز رشد و خلاقیت دانش آموزان</strong>&nbsp;</p> <p dir="RTL">یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش شکوفایی خلاقیت دانش آموزان است. اما با وجود اهمیت این موضوع، به علت‌های مختلف تاکنون کمتر به پژوهش و مطالعه بنیادی و برنامه ریزی در زمینه پرورش خلاقیت دانش آموزان، پرداخته شده است و این درحالی است که به شدت به نسلی خلاق و نوآور نیازمندیم.<br> برای ایجاد خلاقیت، هوش، استعداد، مهارت و تلاش لازم است، اما کافی نیست. انگیزه درونی نیز باید به آنها اضافه شود تا خلاقیت شکل گیرد. ما باید برای کودکانمان فرصت‌هایی را به وجود بیاوریم و مهارت‌هایی را به آنها آموزش دهیم تا استعدادهایشان را گسترش دهند و این محقق نخواهد شد مگر این که بین مهارت‌ها و علایق آنها وجه مشترکی بیابیم و آنها را رشد دهیم ارزشیابی توصیفی سعی کرده با تغییر در ساختار نظام ارزشیابی آن را به قدری انعطاف پذیر کند تا با شیوه‌ها و علایق یادگیری متفاوت، انطباق پیدا کند. در کلاس ارزشیابی توصیفی، کودکان در یادگیری فعال هستند و احساس غرور و مالکیت نسبت به کلاس درس خود دارند. آن‌ها در این کلاس آزادند تا انتخاب کنند. راهنمایی می‌شوند و اختیار دارند تا در محیط کلاس، آن گونه که دوست دارند، یاد بگیرند. معلمین در طرح ارزشیابی توصیفی، با ایجاد جوی صمیمی و مطمئن در کلاس درس فضایی مساعد را برای رشد خلاقیت دانش آموزان فراهم کرده‌اند تا آنها بتوانند با آسودگی در کلاس به اظهارنظر بپردازند و بدون نگرانی هر سؤالی را که در ذهن دارند، مطرح کنند. آن‌ها یاد گرفته‌اند که چگونه مهارت‌های یادگیری را در قلمرو خاص به کودکان بیاموزند. آن‌ها روش تفکر درباره مسائل و قوانین علمی را به دانش آموزان آموزش می‌دهند. تحقیقات نشان داده است روابط صمیمانه و توأم با علاقه و احترام، نقش مؤثری در خلاقیت دانش آموز دارد.</p> <p dir="RTL">در ارزشیابی توصیفی، یادگیری تفریحی مهم است. کودکان در کلاس تشویق می‌شوند که علایق، تجارب و ایده‌های خود را به کلاس درس بیاورند و اجازه دارند درباره هدف‌های کار روزانه خود با معلمان بحث کنند. به آنها استقلال کاری داده می‌شود تا تصمیم بگیرند. احساس آرامش می‌کنند و تنش‌ها و فشارهای کسب نمره را ندارند. آن‌ها نه تنها از ایجاد هرگونه زمینه رقابت در کلاس درس، خودداری می‌کنند بلکه جوی را در کلاس ایجاد می‌کنند که دانش آموزان در انجام وظایف به همدیگر کمک کنند، در ایده‌ها با هم سهیم شوند و به نتیجه نهایی کارافتخار کنند و این یعنی خلاقیت.</p> <p dir="RTL"><strong>روش‌های عملی پرورش خلاقیت</strong></p> <p dir="RTL">هر یک از این روش‌ها می‌تواند خلاقیت دانش آموزان را پرورش دهد. در بهره گیری از این روش‌ها باید به ویژگی‌های روش خلاق توجه کرد.<br> ۱- داستانگویی و قصه نویسی<br> ۲- شرح حال نویسی و انشا نویسی<br> ۳- امور هنری از قبیل نقاشی<br> ۴- بیان شرح حال و زندگی بزرگان<br> ۵- استفاده از روش‌های تدریس متنوع:&nbsp;در تدریس موارد مختلف، هیچ گاه نباید از روش و الگوی واحدی استفاده کرد. افکار قالبی را در کودکان ایجاد نکنید و پرسش و پاسخ‌ها باید در کلاس درس، آزاد باشد، نه قالبی و محدود.<br> ۶- ایجاد فرصت برای یادگیری اکتشافی<br> ۷- تشویق دستاوردهای خلاق کودکان</p> <p dir="RTL"><strong>روش‌های پرورش خلاقیت</strong></p> <p dir="RTL">روش‌های پرورش خلاقیت، روش «بارش مغزی» و روش «بدیعه پردازی» است.<br> با توجه به محدودیت زمانی در آموزش و پرورش ایران، مسأله مهم این است که معلم باید چه زمینه‌هایی را به منظور پرورش خلاقیت کودک فراهم کند<br> با توجه به این امر، به نظر می‌رسد در سیستم آموزشی، باید دست معلم به اندازه کافی باز گذاشته شود. ساختار نظام آموزشی نباید معلم را محدود به ارائه درس کند، بلکه باید امکانات مناسبی به منظور پرورش خلاقیت‌های کودکان ارائه شود و معلم اجازه مانور داشته باشد تا به منظور پرورش خلاقیت، از حداقل زمان، حداکثر استفاده را ببرد. در این زمینه، فعالیت‌های فوق برنامه از اهمیت بسزایی برخوردار است. معلم، دانش آموز و برنامه درسی عواملی هستند که باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند؛ چون تعامل بین آنها موجب رشد خلاقیت کودکان می‌شود.</p> <p dir="RTL"><strong>روش «بارش مغزی</strong><strong>»</strong>، یعنی این که معلم سؤالی را مطرح می‌کند و به دانش آموزان اجازه می‌دهد تا همه نظرهایی را که به ذهنشان می‌آید، بیان کنند (خوب یا بد). نظرهای آنها به هیچ وجه مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. در نهایت، پاسخ‌های آنها که روی برگه نوشته شده، جمع آوری می‌شود. معلم با مقایسه تمام راه حل‌ها، بهترین پاسخ را برمی گزیند و از این طریق، ذهن به سمت سیال شدن سوق داده می‌شود.<br><strong>روش «بدیعه پردازی</strong><strong>»</strong><strong>،</strong>&nbsp;بیشتر در دوره ابتدایی به کار می‌رود و منظور از آن، برقراری ارتباط و پیوند بین امور به ظاهر نامربوط است.</p>